De rol van leertheorieën en -principes in de dagelijkse praktijk van docenten (onderzoekslijn 1)

Dit onderzoek gaat over de rol van leertheorieën en -principes in de dagelijkse praktijk van docenten om zichtbaar te maken in hoeverre dagelijkse didactische keuzes die docenten maken, al dan niet impliciet worden gestuurd door hun kennis over leren.

Leertheorieën zijn een vast onderdeel van elke lerarenopleiding en de vraag is in hoeverre die leiden tot het maken van meer onderbouwde didactische keuzes, bij beginnende zowel als bij meer ervaren docenten. Het doel van dit onderzoek is om via verschillende metingen inzicht te krijgen in de impliciete overtuigingen die docenten met zich meedragen en hoe die een rol spelen in het ontwerpen van lessen. Er zal landelijk kwantitatief worden gemeten en bij een geselecteerde onderzoeksgroep zal in trainingssessies kwalitatief worden onderzocht welke keuzes docenten maken. Het onderzoek beoogt ook een bijdrage te leveren aan de praktijk van het opleiden van leraren. Daarom wordt in een voorstudie geïnventariseerd wat lerarenopleidingen in Nederland, eerste- en tweedegraads, aan leertheorieën aanbieden en wat de visie is op de rol ervan. De resultaten van het onderzoek zullen eveneens aan de opleidingen worden gepresenteerd en uitgewerkt in een advies.

Abstract
Soort Promotieonderzoek
Context  Lerarenopleidingen 
Omvang Vijf jaar
Onderzoeker Erik Meij
Samenwerking Begeleidingsteam: Prof. Dr. Martijn Meeter (VU Amsterdan), Dr. Anneke Smits (Windesheim)
Status Lopend