Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Systeemdoorbrekende W&T-benadering 30 juni 2015

Onderzoeksproject (lopend) - In de regio Flevoland, Overijssel en Gelderland worden diverse initiatieven ontplooid om een antwoord te vinden op de opdracht van het Techniekpact: meer technisch opgeleide mensen.

In de verkenningsfase van dit onderzoek zijn veel gesprekken gevoerd met verschillende partijen in het onderwijs. Daaruit bleek dat er een aantal knelpunten bestaan als het gaat om de vraag hoe we jongeren kunnen interesseren voor bètageoriënteerde opleidingen en beroepen.

Vertaling van techniekpromotie naar duurzame techniekeducatie is moeilijk

Uit de praktijk blijkt dat het niet goed lukt om de vertaling te maken van techniekpromotie naar duurzame techniekeducatie. Er bestaat een grote behoefte aan kennis en inzicht om deze vertaling wel te kunnen maken.

Gat tussen pabo’s en de praktijk

De aansluiting tussen ontwikkelingen rond wetenschap en techniek (W&T) op de pabo en de positie van W&T op de opleidingsscholen verlangt eveneens extra aandacht. Er bestaat een hiaat tussen het curriculum van de pabo’s en het leerplan van de opleidingsscholen, waardoor aankomende leerkrachten moeilijk aansluiting vinden bij datgene wat ze op de pabo leren en de stagepraktijk.

Weinig kruisbestuiving tussen educatieve en technische opleidingen

Een derde aspect is dat educatieve opleidingen en technische opleidingen elkaars expertise maar moeilijk weten te benutten om zo hun eigen onderwijsprocessen te verbeteren. Diverse rapporten geven aan dat de manier waarop de afgelopen jaren geprobeerd is om leerkrachten te professionaliseren niet effectief is gebleken.

Onderzoeksvraag

Hoe kunnen we de te lage belangstelling van jongeren voor bètageoriënteerde opleidingen en beroepen beïnvloeden?

Gewenst eindresultaat

  • Een verhoogde instroom in de techniekopleidingen in de regio Zwolle en Dronten
  • Een verbeterde aansluiting tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs als het gaat om W&T in de regio’s Dronten en Zwolle
  • Een verbeterde aansluiting tussen de onderwijskolom en de arbeidsmarkt in regio Dronten en Zwolle
  • De samenwerking tussen de partners, de activiteiten die hieruit voortkomen en het onderzoek moet leiden tot een model van samen opleiden

Meer weten?

Lees meer op de site van TechYourFuture.

Abstract
Soort Praktijkgericht onderzoek
Omvang 1 juni 2015 tot juli 2017
Opdrachtgever TechYourFuture (stichting TechnoDiscovery)
Partners Windesheim
OOZ Zwolle, Vivente Zwolle, Codenz Dronten
ROC Deltion Zwolle
De Kenniswerkplaats Dronten
CAH Vilentum, Christelijk Hogeschool Dronten
VMBO Talentstad Zwolle
Jet-Net
Bedrijven uit het Jet-Net-netwerk en het bedrijvennetwerk van de techniekopleidingen
EWT
KWTO
Wetenschapsknooppunt Utrecht, wetenschapsknooppunt Wageningen
Status Lopend