Twee studenten die een plakbriefje op een bord plakken

Wat is PBS?

(School Wide) Positive Behavior Support

Meer leren over hoe je aandacht geeft aan goed in plaats van slecht (leer)gedrag via PBS in schoolomgevingen? Het Expertisecentrum biedt kennis, scholing en onderzoek.

Van PBS-opleidingen tot kennisontsluiting

Door het schoolbreed opleiden en begeleiden van medewerkers in school, het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en het ontwikkelen en delen van kennis en ervaring, draagt het Expertisecentrum PBS bij aan de implementatie van (School Wide) Positive Behavior Support op tal van scholen. Heb je als school vragen over passend onderwijs, pestgedrag, gedragsproblemen en/of duurzame schoolontwikkeling? Wij beantwoorden ze graag en ondersteunen je als school bij het verwezenlijken van een positief, voorspelbaar, veilig schoolklimaat.

Leerlingen op trap van school die PBS heeft ingevoerdWat is PBS?

De letters staan voor (School Wide) Positive Behavior Support (SWPBS/PBIS: Positive Behavioral Interventions and Supports). Het doel van de PBS-aanpak is om systematisch en schoolbreed probleemgedrag en pestgedrag in scholen aan te pakken én te voorkomen, waarbij personeel, leerlingen, ouders en zorgpartijen zich samen verbinden aan allerlei gemaakte afspraken en zo gezamenlijk bijdragen aan een gezonde, veilige leeromgeving in scholen met minder gedragsincidenten via PBS.

In de praktijk

PBS is geen kant-en-klare methode, maar een model dat rust op vijf pijlers:

  1. Schoolbreed gezamenlijk werken aan leren en gedrag
  2. Preventie staat binnen PBS centraal: het zo veel mogelijk voorkomen van gedrags- en leerproblemen
  3. Positieve insteek: het versterken van goed gedrag door het creëren van heldere verwachtingen
  4. Planmatige en systematische aanpak op basis van de verkregen data
  5. Partnerschap met ouders en ketensamenwerking (bijvoorbeeld met jeugdzorg)

Samen bieden de PBS-pijlers richting aan het proces. Dit kan per school variëren, afhankelijk van visie, cultuur en achtergrond van kinderen, ouders en leraren. Het Expertisecentrum Windesheim biedt dan ook maatwerk.

Voor wie is PBS bedoeld?

PBS is ontwikkeld in de VS en bevordert een veilig schoolklimaat. Wanneer je als school het gedrag van leerlingen wilt bevorderen, dan biedt dit model uitkomst. Het model sluit aan bij wat jouw school al ontwikkeld en in huis heeft en kan geïmplementeerd worden in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het speciaal onderwijs.

Wat levert het schoolbrede model op?

- Leerlingen vertonen in toenemende mate gewenst gedrag
- De effectieve leertijd van leerlingen neemt toe
- Er wordt tijdig doorverwezen (voorkomen van ernstig probleemgedrag door inzet van gepaste begeleiding)
- PBS biedt leerkrachten en schoolmedewerkers handvatten, waarmee gewenst gedrag wordt aangeleerd en probleemgedrag wordt omgebogen
- Het model stimuleert en bevordert de samenwerking tussen de leerkrachten
- Het ondersteunt het ontwikkelen van een positieve band met ouders, waardoor de partnerschap tussen school en ouders verbetert

Hoe wordt het geïmplementeerd?

Wanneer PBS wordt geïmplementeerd, stelt een coach een gedragsteam samen. De directeur, intern begeleider en leerkrachten uit onder-, midden- en bovenbouw nemen hierin plaats. In verband met de schoolbrede benadering kunnen ook vertegenwoordigers van de ouderraad, buitenschoolse opvang of schoolmaatschappelijke werkkring hieraan deelnemen.

In het kader van de implementatie ontwikkelen coach én team een preventief, schoolbreed beleid, met als doel verwachtingen te concretiseren, deze actief aan te leren en systematisch te bekrachtigen.