PBS op maat

(School Wide) Positive Behavior Support

SWPBS is een evidence-based aanpak om de sociale veiligheid te vergroten, werkdruk in teams te verminderen en het ondersteuningsaanbod op de school effectief en efficiënt te organiseren. Iedere school heeft de opdracht SWPBS zo vorm te geven dat het passend is bij de eigen school cultuur, missie en visie.

Het Windesheim Expertisecentrum PBS ondersteunt scholen daarbij, uitgaande van internationale kwaliteitsstandaarden waardoor resultaten verwacht mogen worden. Daarbij opereren we op verschillende niveaus.

Landelijk

Zo hebben we met 3 grote besturen uit het Speciaal Onderwijs een gezamenlijk meerjarig professionaliseringstraject opgezet dat gericht was op het implementeren van SWPBS in het Speciaal onderwijs. Hierbij hebben we opleidingen en trainingen verzorgd voor het personeel, bovenschoolse coaches opgeleid, supervisie en ‘coaching on the job’ verzorgd en het management ondersteund. Ook begeleiden we netwerken van scholen (PO, VO, SO, beginners en gevorderden) bij het duurzaam implementeren en borgen van SWPBS. Klik hier voor meer informatie over deze vorm van samenwerking. 

Regionaal

Het Expertise Centrum ziet SWPBS als een belangrijke motor om Passend Onderwijs vorm te  geven. In schoolbesturen en samenwerkingsverbanden verzorgen we opleiding en training van medewerkers, versterken wij het basis ondersteuningsaanbod op scholen en denken we mee over hoe er een positief en veilig klimaat op elke school gerealiseerd kan worden voor alle kinderen en al het personeel. Hierbij worden instrumenten ingezet die de kwaliteit van het ondersteuningsaanbod toetsen, zoals de TFI, SET en BoQ. Het personeel wordt hierin getraind zodat jaarlijkse evaluaties mogelijk worden. Dit vormt de basis voor een effectieve PDCA cyclus. 

Lokaal

Individuele scholen worden begeleid bij het implementeren van SWPBS in hun school door coaches die bij ons opgeleid zijn of door de experts van ons Expertise Centrum. Daarnaast worden er ook producten ontwikkeld die we op lokaal niveau aanbieden, zoals het begeleiden van scholen op weg naar certificering. 

Individueel

Naast het algemene opleidingsaanbod voor PBS professionals coachen we bestuurders, directeuren, leraren en gedragswetenschappers die initiatieven willen ontwikkelen in hun eigen praktijk. Hiervoor verzorgen wij PBS ‘experiences’, studiereizen, begeleiding bij (master) onderzoeken en supervisie.