Twee studenten die een plakbriefje op een bord plakken

Hoe wordt de PBS-aanpak onderzocht?

(School Wide) Positive Behavior Support

Het lectoraat Onderwijsbehoeften in inclusieve Leeromgevingen onderzoekt de effecten van PBS en vanuit het lectoraat Sportpedagogiek vertaalt men PBS van een schoolcontext naar de sport.

PBS en onderwijs: Onderwijsbehoeften in inclusieve Leeromgevingen

Leerlingen op de gang op een PBS-schoolHoe leren leerlingen samen, ongeacht diverse zorg- en onderwijsbehoeften? Een actuele vraag als gevolg van de beleidsverandering Passend onderwijs. De ondersteuningsplicht betekent dat reguliere scholen onderwijszorgarrangementen moeten bieden aan leerlingen met onderwijs(zorg)behoeften. Maar hoe richten scholen én leraren inclusieve leeromgevingen in? Het Windesheimlectoraat Onderwijsbehoeften in inclusieve Leeromgevingen onderzoekt dit. Ook worden onder leiding van lector Sui Lin Goei verschillende projecten opgezet en uitgevoerd met betrekking tot PBS, zoals:

  • het initiëren van en participeren in praktijkgerichte onderzoekstrajecten
  • het gezamenlijk met diverse partners verrichten van effectiviteitsonderzoek
  • het delen van kennis (bijvoorbeeld publicaties, presentaties en conferenties)
  • het ondersteunen van onderzoek en dataverwerking (monitoring)

Lees meer over het lectoraat

Onderzoek vanuit dit lectoraat door Monique Nelen

Monique NelenIn januari 2015 heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek een beurs toegekend aan onderzoek door Monique Nelen van het Expertisecentrum PBS naar de resultaten van SWPBS op Nederlandse basisscholen.

Tijdens 3 schooljaren worden 70 basisscholen gevolgd. Niet alleen de mate van implementatie wordt jaarlijks gemeten, ook wordt er gekeken naar de veiligheid op scholen, gedragsincidenten, Cito-scores voor begrijpend lezen en rekenen/wiskunde en het aantal leerlingen dat extra ondersteuning nodig heeft.

Monique Nelen stelt zich voor
Het onderzoek
Stand van zaken april 2016
Stand van zaken juni 2017
Stand van zaken december 2017

Posterpresentatie APBS Denver (Monique Nelen, Anita Blonk, Ron Scholte, Eddie Denessen)

 

PBS en sport: Sportpedagogiek

PBS op de sportveldenIn 2016 heeft het Expertisecentrum PBS samen met het lectoraat Sportpedagogiek onder leiding van lector Nicolette Schipper-van Veldhoven een netwerk opgezet met professionals die al actief waren met PBS binnen de sport. Uit de eerste bijeenkomst die gehouden werd, werd al duidelijk dat er grote behoefte bestond om de PBS-aanpak passend te maken voor sportverenigingen. Het lectoraat Sportpedagogiek richt zich op onderzoek, onderwijs en activiteiten die garanderen dat mensen veilig kunnen sporten, waarbij begeleiding plaatsvindt door competente mensen.

Te denken valt aan onsportief gedrag, zoals agressie op het sportveld, én bewustwording bij docenten lichamelijke opvoeding (LO) van gedragsrisico’s als seksuele intimidatie en pesten. Het doel is door middel van onderzoek, bijvoorbeeld naar de toepasbaarheid van PBS binnen een sportcontext, bij te dragen aan een duurzaam verantwoord sportklimaat, in zowel top- en breedtesport als onderwijs.

Met Positive Behavior Support naar een veilige sportvereniging (artikel op Alles over sport)
Eerste praktijkervaringen met PBS in sportverenigingen (in Remediaal, Jrg. 16 (nov. 2016) nr. 4/5)
Transformatie PBS van de school naar de sport … (Nieuwsbrief Sportpedagogiek juni 2016)
Eerste praktijkervaringen met PBS in sportverenigingen (Nieuwsbrief Sportpedagogiek dec. 2016)

Lees meer over het lectoraat

Samenwerking met de University of South Florida

Logo University of South Florida12 augustus 2015 was een bijzondere dag. Heather Peshak George van de University of South Florida was op bezoek. Zij werkt daar als hoogleraar op de afdeling Kinder- en familiestudies. Daarnaast is ze president van de Association for Positive Behavior Support (APBS). Voorafgaand aan het overleg met het Expertisecentrum PBS van Windesheim heeft Heather Peshak George namens de University of South Florida een samenwerkingsovereenkomst getekend met Windesheim.

Ondertekening samenwerking Expertisecentrum PBS en University of FloridaHet doel is samenwerking op academisch en onderzoekgebied tot stand te brengen tussen beide onderwijsinstellingen. Een mooie kans om elkaar te versterken en van elkaar te kunnen leren. Daarnaast is dit een mooie opsteker voor het Expertisecentrum PBS. We zijn blij met deze samenwerking met de president van de APBS, het is iets om trots op te zijn.

Lees meer over deze universiteit