Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken (afgerond)

Het lectoraat Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken is niet meer actief.

Na enkele productieve jaren met goede onderzoeksresultaten en de afronding van het project D21 op 23 maart 2016, is het lectoraat Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken gestopt. U kunt voor meer informatie over de onderzoeksresultaten nog wel contact opnemen met Jeroen Lutters via zijn contactgegevens op deze pagina. Voor lopend onderzoek op het gebied van kunst- en cultuureducatie kunt u terecht bij ArtEZ, waar Jeroen Lutters lector is van het lectoraat Kunst- en cultuureducatie.

‘Logica brengt je van A naar B,’ zo stelde Einstein, ‘verbeelding brengt je overal.’ Ook in de huidige maatschappij wordt het belang van creativiteit onderkend. Door kunst en cultuur in te bedden in het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs, inspireren we studenten van nu om nieuwe talenten te ontwikkelen voor de veranderende samenleving van morgen. Kunst kan een belangrijke rol spelen in het onderwijs, aan de hand waarvan kennis wordt opgebouwd en waarmee creativiteit wordt gestimuleerd.

Onderzoeksprogramma

Het lectoraat was een van de vier lectoraten die werden ingesteld door de samenwerkende educatieve faculteiten van de hogescholen Windesheim, Inholland, Utrecht en Amsterdam met als doel de didactiek in het onderwijs een nieuwe impuls te geven. Ons onderzoeksprogramma noemden we het Maestro Program, deze naam verwijst naar het ideaal van de Meester-Kunstenaar. Het programma richtte zich op vier projecten:

1. Core Curriculum Program

Dit onderzoeksproject richtte zich op de inrichting van de gehele kunstopleiding en in het verlengde daarvan op de curricula van niet-kunstopleidingen. Daarmee was dit project vooral interessant voor het management van (kunst)opleidingen. In samenwerking met onder meer de Alanus University in Bonn en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht formuleerden we mogelijkheden en ontwerpcriteria voor een kerncurriculum in de major van een (kunst)opleiding. Hierbij hebben we onder meer geput uit de ervaringen met onze opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.  

2. Art-Based Learning Program

Dit project ging uit van het gegeven dat kunst een relevante bron van kennis is en een instrument voor het ontwikkelen van creativiteit. We richtten ons op studenten van kunstopleidingen en ontwikkelden voor hen een handboek dat kan dienen als methodiek voor onderzoek op het gebied van de kunsten. Het boek werd in eerste instantie ontwikkeld voor minors en masters in de kunst- en cultuureducatie.

3. Craftsman Program

In het Craftsman Program werkten we producerend leren als een vakspecifieke vorm van didactiek van de kunsten uit. Het onderzoek ging uit van het model van prof. dr. Biesta, met aandacht voor de docent als vakman, subject en burger. Producerend leren werd in verbinding gebracht met individuele en maatschappelijke zingevings- en betekenisvraagstukken.

4. Studio Program

Dit onderzoeksproject richtte zich op de omgeving van een kunstopleiding. We werkten aan het ontwerpen van studielandschappen waarin de artistieke ontwikkeling tot wasdom kan komen. We zochten samenwerking met bedrijven en instellingen om daar aanwezige kennis toe te passen in het hoger onderwijs. Parsons (New York) diende als model voor dit programma. Het onderzoek mondde uit in een modelschool die past in het topsectorenbeleid van het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (Creatieve Industrie).

Vraagstukken

In dit onderzoek werden vraagstukken onderzocht als:

 • Hoe kunnen kunstopleidingen gericht werken aan vakinhoudelijke kennis (professional education) en maatschappelijke vorming en betrokkenheid (liberal education)?
 • Hoe kan het bovenstaande optimaal geïntegreerd worden in het curriculum van een kunstopleiding?
 • Welke onderzoeksmethodieken zijn bruikbaar binnen minors en masters die worden aangeboden binnen de kunst- en cultuureducatie?
 • Welke rol kan producerend leren spelen in de didactiek van de kunstvakken?
 • Hoe kunnen inspirerende studielandschappen vormgegeven worden?

Publicaties
 1. D21: Literatuurstudie 23 maart 2016

  Literatuurstudie (februari 2015) - Een onderzoek naar 21e-eeuwse vaardigheden en cultuureducatie in het Nederlandse basisonderwijs. Het doel van deze literatuurstudie is een goed overzicht te scheppen van wat bekend is over cultuureducatie en 21e-eeuwse vaardigheden. Op grond hiervan is het mogelijk de nodige keuzes te maken en cultuureducatie en de 21e-eeuwse vaardigheden voor dit onderzoek te definiëren.
  Download
 2. D21: Kwantitatief onderzoek 22 maart 2016

  Onderzoekspublicatie (maart 2015) - Een kwantitatief onderzoek naar 21e-eeuwse vaardigheden, cultuureducatie en schooltypen in het Nederlandse basisonderwijs. In deze kwantitatieve studie en de bijbehorende literatuurstudie in het kader van het project D21 leggen de onderzoekers een solide basis voor een uiteindelijk design. Het is een eerste opstap om te komen tot een betrouwbare keuze van ‘good practices’.
  Download
 3. D21: Kwalitatief onderzoek 21 maart 2016

  Kwalitatief onderzoek (maart 2016) - Voor het kwalitatieve onderzoek in het kader van D21 gingen de onderzoekers naar tien scholen, om daadwerkelijk te ondervinden hoe een vruchtbare relatie tussen primair onderwijs, cultuureducatie en het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden tot stand kan komen. Uitkomst van dit onderzoek is dat iedere school op een heel eigen manier vormgeeft aan de ontwikkeling van creativiteit.
  Download
 4. D21: Conclusies en adviezen 20 maart 2016

  Publicatie (maart 2016) - De 21e eeuw is een eeuw van creativiteit in plaats van rationaliteit. Wellicht kunnen de ontwerpprincipes uit dit onderzoek helpen bij het ontwikkelen van een onderwijs- en opleidingspraktijk passend bij deze tijd. Het is van belang om in samenwerking met overheid, docentopleidingen en basisscholen experimenten uit te zetten, gericht op het ontwikkelen van deze vormen van creatief en innovatief onderwijs.
  Download
 5. D21: Suggesties voor pabo's 19 maart 2016

  Publicatie (maart 2016) - De D21-onderzoeksactiviteiten hebben geleid tot een advies voor basisscholen. Maar ook pabo’s kunnen belang hebben bij de uitkomsten. Enkele 'good practice'-basisscholen geven expliciet aan dat er een nadrukkelijke cultuureducatieve rol voor pabo’s is bij het opleiden van aanstaande leraren. Hoe kan er op pabo’s gewerkt worden aan 21e-eeuwse vaardigheden en cultuureducatie?
  Download
 6. D21: Tien keer goed 18 maart 2016

  Publicatie (maart 2016) - Tien beschrijvingen van basisscholen die voorgedragen zijn als een good practice op het gebied van cultuureducatie en 21e-eeuwse vaardigheden. De beschrijvingen geven inzicht in verschillende manieren waarop er via cultuureducatie aan 21e-eeuwse vaardigheden gewerkt kan worden. De beschrijvingen maken deel uit van het kwalitatieve onderzoek dat D21 uitvoerde.
  Download
 7. 21e-eeuwse cultuureducatie op de lerarenopleiding 17 maart 2016

  Publicatie (juli 2015) - Student Nikki Loohuizen deed onderzoek naar de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden in het kader van cultuureducatie op de Lerarenopleiding Basisonderwijs. Zij heeft een literatuuronderzoek uitgevoerd, en aan de hand hiervan een empirisch onderzoek. Hierbij zijn docenten en studenten van de Pabo gevraagd om hun visie te delen. De uitkomsten vormen de aanleiding tot een advies.
  Download
 8. Research-based art: Een nieuwe grondslag voor een opleiding tot artist educator 11 januari 2016

  Publicatie (2015) - In dit opiniërend artikel (Cultuur+Educatie, jrg. 15, nr. 43) beschrijft Jeroen Lutters hoe docentopleidingen in de kunsten dreigen te verworden tot generieke educatieve opleidingen. Hij signaleert bedreiging van artistiek onderzoek en toename van onderwijskundig onderzoek. Als basis voor een alternatief schetst hij de ‘artist educator’, de kunstenaar die met ‘research-based art’ werkt in een educatieve setting.
  Download
 9. De kleren van Adam en Eva: Het belang van kunst in een theologieopleiding 21 september 2015

  Publicatie (2015) - Onderzoek van Harbert Booij naar rol en betekenis die kunst vervult in theologiestudies. Veel docenten hebben affiniteit met kunst, maar zijn huiverig om dit in hun vak te benutten. Jammer, omdat kunst en theologie verwant zijn aan elkaar. Historisch is de kunst in West-Europa ontstaan vanuit de kerk en ook nu nog gaat het zowel kunstenaar als theoloog om een hogere of andere werkelijkheid dan de reële.
  Download
 10. Creërend ontwerpen: een onderzoek naar het ontwerpproces van het Teachers College 16 september 2015

  Publicatie (2015) - Het ontwerpproces van het Teachers College is een verhaal over een groep mensen die een creërend ontwerpproces zijn aangegaan. Met dit als voorbeeld wordt beschreven wat dit inhoudt en wat de verschillen zijn met andere ontwerpvormen. Elk hoofdstuk wordt gedragen door een keyplayer in het Teachers College-ontwerpproces: H. Frantzen, J. Lutters, B. Meijer, K. Helsloot, M. Taks, G. van Soest.
  Download
 11. De creatieve professional 03 juni 2015

  Onderzoekspublicatie (2015) - Het betreft een (voor)onderzoek naar de stand van zaken rondom creativiteit en de specifieke situatie bij de opleiding SPH, om zo te komen tot een nieuw ontwerp van de opleiding SPH conform de beginselen van de creatieve professional. Daarmee sluit SPH aan bij de onderwijsvisie van Windesheim, waar 21e-eeuwse vaardigheden en waardevolle professionaliteit centraal staan.
  Download
 12. Meesterschap in de 21e eeuw A21: een hedendaagse scholingsweg aan de kunsten 30 april 2015

  Publicatie (ArtEZ Press 2015) - Het eerste deel geeft de tekst van de lectorale rede weer, zoals Lutters deze uitsprak op 23 januari 2015 in verband met het lectoraat Kunst- en cultuureducatie bij ArtEZ. Het tweede deel bestaat uit interviews met collega’s die aansluitend op de rede een masterclass hebben verzorgd. Zij blikken terug op de lectorale rede en maken verbinding met hun eigen praktijk in de kunsten en in het onderwijs.
  Download
 13. Plato's voetafdruk. Liberal arts en bildung in het hoger onderwijs 01 oktober 2014

  Publicatie van deelonderzoeken van het Maestro Program: Core Curriculum Program (oktober 2014) - Hierin geeft men antwoord op de vragen: Wat is de plek van bildung en liberal arts in het hbo? Welke pedagogische visie en didactische aanpak maken deze educatieve tradities passend in het hbo van de 21e eeuw? Een moderne didactiek die valt of staat met passende inhoud, docenten, methodiek, techniek en omgeving?
  Download
 14. Kunst helpt theologie-student tradities opnieuw te vertolken 13 maart 2014

  Artikel in Christelijk Weekblad (2014) - Kan kunst een belangrijke rol spelen in de Theologie-opleiding? Drs. Harbert Booij, docent filosofie en docent homiletiek bij Windesheim, doet onderzoek naar een grotere rol van kunst als didactisch middel om religieuze taal beter te kunnen begrijpen. Rob den Boer sprak met hem voor dit artikel in het Christelijk weekblad. (Gepubliceerd met toestemming van het Christelijk Weekblad)
  Download
 15. De middelgrote stad heeft de toekomst 09 september 2013

  Artikel (opinie) in de Stentor (september 2013) - Door lector dr. Jeroen Lutters. Middelgrote steden, zoals Zwolle, hebben de toekomst. De middelgrote steden zijn de nieuwe ondernemende broedplaatsen. Ze hebben namelijk de mogelijkheid om een lokale kleur te ontwikkelen. Voorwaarde voor een toekomstig succes is wel een voortdurende stroom aan ‘human capital’. (Gepubliceerd met toestemming van de Stentor)
  Download
 16. Wat is creativiteit? 09 mei 2013

  Lezing (2013) - Op uitnodiging van de European Music School Union (EMU) hield Lutters op 9 mei 2013 zijn lezing Wat Is Creativiteit? in Polen. In de lezing gaat hij in op het belang van zelfvertrouwen voor het ontwikkelen van creativiteit, genialiteit en wijsheid. De lezing werd met enthousiasme ontvangen tijdens de conferentie EMU 1973 - 2013: 40 Years for Music Education - Talent & Creativity. (Engelstalige download)
  Download
 17. Kunst hoort in opleiding 19 april 2013

  Artikel in de Stentor (april 2013) - Door Jeroen Lutters. Jonge mensen worden in ons hoger onderwijs veel te passief en eenzijdig cognitief opgeleid. Ze leren vooral kennis te reproduceren, zonder hun verbeeldingskracht te gebruiken. Hierdoor worden ze niet voorbereid op hun rol in de samenleving. Dat moet anders en vraagt om didactiek van de 21e eeuw waarin creativiteit centraal staat. (Gepubliceerd met toestemming van de Stentor)
  Download
 18. University 21: Creativiteit als noodzaak 08 maart 2013

  Publicatie (2013) - Lectorale rede van dr. Jeroen Lutters bij aanvaarding van het lectoraat Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken op 8 maart 2013. De 21e eeuw is een doek dat we moeten leren vullen. Dat vraagt om creatieve vermogens. Nodig daarvoor zijn nieuwe vaardigheden. Het hoger onderwijs kan bij het leren daarvan een belangrijke rol spelen. Het dient daarom ook een experimenteerplek te zijn voor 21st century skills.
  Download
 19. Toespraak Albert Cornelissen bij de installatie van lector Jeroen Lutters 08 maart 2013

  Toespraak (2013) - Albert Cornelissen, CvB-voorzitter, bij de installatie van Jeroen Lutters als lector Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken, op 8 maart 2013. Het lectoraat richt zich op de belangrijke rol die kunst kan spelen in het opbouwen van kennis. Door cultuur in te bedden in het hoger onderwijs, kunnen studenten van nu nieuwe talenten ontwikkelen voor de veranderde samenleving van morgen, aldus Cornelissen.
  Download
 20. Meesterlijke momenten 01 maart 2013

  Artikel (2013) - Verantwoordelijk subjectief handelen leidt tot meesterlijke inzichten. Kun je als beeldend vakdocent verkopen dat er een bepaalde mate van subjectiviteit zit in je beoordelingen? Waarom is volgens jou de ene 8 de andere niet? Moet deze student niet gewoon wat langer aanmodderen in het creatieve proces? Een artikel in het tijdschrift Kunstzone van maart 2013. (Gepubliceerd met toestemming van de uitgever)
  Download
 21. Een leven lang leren van kunst 12 september 2012

  Publicatie (2012) - Op 12 september 2012 promoveerde lector Jeroen Lutters op zijn onderzoek In de schaduw van het kunstwerk: Art-Based Learning in de praktijk. Voorafgaand aan de promotieplechtigheid hield Jeroen Lutters zijn 'lekenpraatje': een korte uiteenzetting van zijn onderzoekswerk in eenvoudige bewoordingen om de grote lijn van zijn onderzoek toe te lichten. De tekst die hij uitsprak, kunt u hier downloaden.
  Download
 22. 'Kunst mag in hbo geen vak onder de streep zijn' 31 mei 2012

  Interview met lector dr. Jeroen Lutters in hogeschoolkrant win' (mei 2012) - Blootstelling aan kunst is volgens Lutters, sinds 2011 bij het domein Educatie actief als lector Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken, voor ieders ontplooiing essentieel. Hij onderzoekt hoe kunst als basis kan dienen voor een kerncurriculum, dat geschikt is voor lerarenopleidingen en dat daarnaast ‘vertaald’ kan worden naar andere hbo-studies.
  Download
 23. Paul Klee over Engelen 12 maart 2012

  Publicatie (maart 2012) - Uitwerking van de lezing van Jeroen Lutters tijdens de conferentie Kunst-Zinnig voor pabostudenten op 7 maart 2012, over de relatie tussen kunst en levensbeschouwing. Een essay over Paul Klee’s Engel vom Sterren (1939). In het Cobra Museum in Amstelveen waren kort daarvoor in het kader van een tentoonstelling een collectie tekeningen en schilderijen van deze Zwitserse kunstenaar te zien.
  Download
 24. Op zoek naar excellente vakdidactiek 01 maart 2012

  Publicatie (maart 2012) - Interview (p. 8 t/m 11) met lectoren van de educatieve faculteiten van Hogeschool van Amsterdam, Inholland, Hogeschool Utrecht en Windesheim in Meesterschap: onderwijsprofessionals voor de toekomst. De lectoren willen een sterke impuls geven aan het onderzoek Innovatie vakdidactiek. Dat is de kern van de lerarenopleiding, maar dit heeft de laatste decennia te weinig aandacht gekregen.
  Download
 25. Waardenvolle Professionalisering

  Download
Onderzoeksprojecten
 1. D21 01 januari 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) - Draagt cultuureducatie op basisscholen bij aan 21e-eeuwse competenties? Deze vraag vormde hét vertrekpunt van D21.
  Lees verder