Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Bewegen, School en Sport

De Nederlandse overheid vindt dat er voor kinderen voldoende sport- en beweegaanbod in de buurt moet zijn. Het vermindert probleemgedrag.

Daarom stimuleert de overheid samenwerking tussen binnenschools bewegingsonderwijs en buitenschools sport en bewegen. De gedachte hierachter is dat het niet alleen gezond is om te sporten en te bewegen, maar dat sport en bewegen bijdragen aan de zelfsturing van jongeren en de betrokkenheid bij de school en de wijk.

Onderzoek naar beweeggedrag

Maar wat is de relatie tussen sportvereniging en bewegingsonderwijs op school? Kunnen ze elkaar versterken? En wat zijn de maatschappelijke effecten van een bepaald sportbeleid? Door onderzoek naar het beweeggedrag van jongeren, kinderen en volwassenen binnen het onderwijs, de vrijetijdsbesteding en de sportvereniging gaan wij na of het sportaanbod vanuit een school kan bijdragen aan de leefbaarheid in een wijk. Ook testen we wat de kritische succesfactoren zijn van nieuwe sportmogelijkheden.

Samenwerking

In samenwerking met verschillende scholen, gemeenten en instellingen worden vraagstukken onderzocht als:

 • Hoe kan men kinderen stimuleren, zodat zij meer bewegen?
 • Hoe verhoudt de discussie over pedagogisch verantwoord bewegingsonderwijs zich tot de nadruk die wordt gelegd op selecteren en presteren in de context van sport?

In de media

Opiniestuk in de Volkskrant

Wie zit er in Brazilië te wachten op het 'feest' van de Olympische Spelen? Over het feit dat het groeiende ongemak over het peperdure topsportevenement serieuze aandacht verdient.

Lees meer

Radio-interview met lector Ivo van Hilvoorde

Radioplayer 

Programma Nachtkijkers (21-09-2015)

Tv-interview met lector Ivo van Hilvoorde

Dus ik ben/Brainwash op 25 oktober 2015

Dus ik ben/Brainwash: 25 oktober 2015, 17.10 - 17.35 uur op NPO2 - Aflevering 9
Interview Dus ik ben/Brainwash
Op Papendal, waar alles in het teken staat van training en de daarbij behorende discipline, praat Stine Jensen met sportfilosoof Ivo van Hilvoorde, oud-topvolleyballer Peter Blangé en auteur Tim van der Vliet. Wat levert een gedisciplineerd leven op? En wat is flow eigenlijk? 

Publicaties
 1. KVLO Topic digitalisering 30 juni 2015

  Publicatie (2015) - Het magazine van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) met een speciale editie over digitalisering in de gymles (nummer 6, jaargang 103) met daarin enkele bijdragen van de sport- en beweegexperts van Windesheim, waaronder lector Ivo van Hilvoorde.
  Download
 2. Bonusartikelen KVLO 29 juni 2015

  Publicatie (2015) - Bonusartikelen KVLO: over onder meer het in maart gehouden symposium Van tikken naar taggen in Zwolle, waar professor doctor Hans van der Mars sprak over de vergelijking tussen Amerika en Nederland met betrekking tot de toepassing van digitale technologie binnen het vakgebied.
  Download
 3. Gymles: nut en noodzaak. Over de functie van gym op school 24 januari 2015

  Publicatie (2015) - De Tweede Kamer wil dat kinderen drie keer per week een uur gymles krijgen. Lector Ivo van Hilvoorde is hierover geïnterviewd door Juf Magazine. Hij geeft onder meer aan dat bij sport en beweging de thuisomgeving, vriendjes en de sportvereniging veel invloedrijker zijn dan de paar uur gymles per week.
  Download
 4. De invloed van schoolsport op schoolbinding en schoolprestaties 16 januari 2015

  Publicatie (2015) - Rapport van Arnold Bronkhorst naar aanleiding van een kwantitatief onderzoek onder leerlingen van drie middelbare scholen uit Zwolle naar de invloed van schoolsport op de binding van leerlingen met de school en de invloed die sportfrequentie kan uitoefenen op de schoolprestaties.
  Download
 5. Sport socialisation and the role of the school 01 mei 2014

  Publicatie (2014) - In zijn dissertatie beargumenteert Niek Pot dat het belangrijk is dat jongeren ook met sociale aspecten van sport in aanraking komen. Hoe ga je met elkaar om op de sportclub, heb je vrienden die sporten? Hierdoor kan sport een duurzame rol spelen in hun leven en helpen bij het creëren van een sportidentiteit.
  Download
 6. 'Op macroniveau is sport veel te belangrijk geworden' 03 februari 2014

  Publicatie (2014) - Artikel in Pedagogiek in praktijk: met de Olympische Winterspelen en het WK voetbal voor de deur leek het goed om te bezien hoe de sport er pedagogisch gezien voor staat. Bas Levering sprak met dr. Ivo van Hilvoorde over onder meer een nieuwe master pedagogiek en sport.
  Download
 7. Sportzaken 07 januari 2013

  Publicatie (2013) - Artikel in WinWin van Windesheim over de vraag wat sporters en ondernemers van elkaar kunnen leren? Lector dr. Ivo van Hilvoorde, voetbaltrainer Art Langeler en ondernemer en oud-olympisch kampioen roeien Nico Rienks gaan in op vijf sleutelbegrippen: toppunt, geluk, trots, bewegen en leren.
  Download
 8. Gamend gymmen 01 oktober 2012

  Publicatie (2012) - Artikel in tijdschrift Vives 131: Vives sprak met Ivo van Hilvoorde van het lectoraat Bewegen, School en Sport van Windesheim over het project Digitalisering in de gymles. Binnen dit project wordt onderzocht of en hoe beweeggames en andere digitale middelen de gymles kwalitatief kunnen verbeteren.
  Download
 9. Zaalvoetbal in de wijk 01 december 2011

  Publicatie (2011) - Onderzoek naar de effecten van de zaalvoetbalcompetitie in Zeeburg in opdracht van de KNVB. Er is onderzocht wat de effecten zijn van deze competitie op leerlingen die al dan niet deelnemen, waarbij rekening werd gehouden met de buurt waar zij vandaan komen, hun geslacht en etnische achtergrond.
  Download
 10. School en sport op Nieuw Welgelegen 03 oktober 2011

  Publicatie (2011) - Onderzoek vanuit het lectoraat naar sport en migrantenjeugd op een multifunctionele sport- en onderwijsaccommodatie (Nieuw Welgelegen) in de Utrechtse wijk Kanaleneiland in het kader van het project Sportparticipatie migrantenjongeren en hun ouders uitgevoerd in samenwerking met Kennispraktijk.
  Download
 11. Bewegingsrijkdom. Onderzoek naar professionalisering van onze sport- en bewegingscultuur 27 mei 2011

  Publicatie (2011) - Lectorale rede van dr. Ivo van Hilvoorde over onderzoek naar professionalisering van onze sport- en bewegingscultuur. In deze rede werkt Van Hilvoorde drie thema's uit die van belang zijn voor het lectoraat: bestrijding van overgewicht, schoolsport en leren in de context van het bewegingsonderwijs.
  Download
 12. Succesvolle implementatie van sport- en beweegstimuleringsinitiatieven 01 september 2010

  Publicatie (2010) - Onderzoek van Ad Hogendam en Roger Linger naar de implementatie van sport- en beweegstimuleringsinitiatieven. Het doel van het onderzoek is succesvolle implementatiefactoren in kaart te brengen. Welke factoren dragen bij aan een succesvolle implementatie en welke factoren gaan dit juist tegen?
  Download
Onderzoeksprojecten
 1. Sport voor Participatie 17 juli 2019

  Op diverse plekken wordt sport ingezet om de maatschappelijke participatie van mensen in de maatschappelijke opvang, detentie en via reclassering te bevorderen.
  Lees verder
 2. Differentiëren met expliciete en impliciete motorische leermethoden in het speciaal (basis)onderwijs 17 juli 2019

  Bewegingsonderwijzers in het speciaal (basis)onderwijs streven naar succeservaringen van hun leerlingen bij het (leren) bewegen. De diverse en complexe gedrags- en beweegproblematiek van de leerlingen stelt bewegingsonderwijzers dikwijls voor de didactische vraag welke leermethode voor welke (groep) leerling(en) geschikt is om het bewegen te verbeteren.
  Lees verder
 3. Oog van de Meester 17 juli 2019

  Om effectief bewegingsvaardigheden te onderwijzen moet een gymdocent zien welke fouten scholieren maken om hen de juiste aanwijzingen te geven. Toekomstige gymdocenten (ALO-studenten) krijgen nauwelijks de mogelijkheid dit te leren tijdens hun opleiding.
  Lees verder
 4. Terugkijken met een tablet 16 juli 2019

  Bewegingsonderwijzers maken steeds vaker gebruik van digitale videovoorbeelden (of: modellen) in de gymles. Leerlingen gebruiken bijvoorbeeld een iPad met allerlei voorbeeld hoe ze een activiteit het best uit kunnen voeren. Het gebruik van deze videovoorbeelden roept allerlei vragen op.
  Lees verder
 5. Leren Zelfreguleren 09 juli 2019

  Zelfregulerend leren draagt bij aan een duurzame deelname van leerlingen aan beweegactiviteiten. Het leren zelfreguleren zou daarom een belangrijke plaats moeten hebben in het bewegingsonderwijs.
  Lees verder
 6. Schoolsport in Nederland 16 maart 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Via dit onderzoek willen we de effecten van schoolsport in Nederland in kaart brengen. Wat zijn de voorwaarden die tot beoogde effecten kunnen leiden? Draagt schoolsport in Nederland bij aan de wijze waarop leerlingen zich identificeren met hun school? Leidt schoolsport in Nederland tot betere schoolresultaten? In hoeverre kan schoolsport het huidige sportaanbod voor de jeugd aanvullen en verreiken?
  Lees verder
 7. De waardevolle sportprofessional 16 maart 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Sport wordt steeds vaker als middel ingezet om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Wat betekent de toegenomen overheidsbemoeienis voor de professional in de jeugdsport? Welke kansen brengt dit met zich mee? Hoe kunnen professionals beter inspelen op huidige ontwikkelingen? En tot welke veranderingen leidt deze trend in de beroepspraktijk van de (jeugd)sport?
  Lees verder
 8. Digitalisering in de gymles 01 januari 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Kunnen digitale games en ICT-middelen de gymles kwalitatief verbeteren? Via dit project wordt voor én samen met docenten kennis ontwikkeld op het vlak van digitale middelen die de kwaliteit van de gymles voor zowel leerlingen als docenten kunnen verbeteren. Het lectoraat Bewegen, School en Sport onderzoekt dit met een RAAK-subsidie in de periode januari 2013 - december 2014.
  Lees verder