Man die buiten aan het hardlopen is met muziek in

Sport voor Participatie

Op diverse plekken wordt sport ingezet om de maatschappelijke participatie van mensen in de maatschappelijke opvang, detentie en via reclassering te bevorderen.

Het lectoraat Bewegen, School en Sport doet in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, Stichting Life Goals, Leger des Heils, Dienst Justitiële Inrichtingen en Reclassering Nederland onderzoek naar de vraag hoe sport succesvol is in te zetten om de maatschappelijke participatie van deze doelgroepen te bevorderen. We proberen antwoord te vinden op vragen als: wat is de meest geschikte setting om sportactiviteiten voor de verschillende doelgroepen op te zetten, welke begeleiding is er nodig om de gewenste effecten te kunnen bereiken en hoe kun je die effecten ‘zichtbaar’ maken? Maar ook hoe de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers uit verschillende sectoren het best georganiseerd kan worden. De onderzoeksvraag luidt: wat zijn voor professionals de belangrijke context- en samenwerkingsfactoren om sport succesvol als middel in te zetten voor mensen in detentie, de reclassering en maatschappelijke opvang? In het project wordt zoveel mogelijk aangesloten op en gebruik gemaakt van de reeds bestaande praktijkkennis en wordt deze verbonden met wetenschappelijke kennis, gebruikmakend van de principes van ontwerpgericht onderzoek. Dit gebeurt in zgn. Innovatiewerkplaatsen, waar professionals, onderzoekers en studenten samen kennis ontwikkelen.