Man die buiten aan het hardlopen is met muziek in

Schoolsport in Nederland

Onderzoeksproject (lopend) - Via dit onderzoek willen we de effecten van schoolsport in Nederland in kaart brengen. Wat zijn de voorwaarden die tot beoogde effecten kunnen leiden? Draagt schoolsport in Nederland bij aan de wijze waarop leerlingen zich identificeren met hun school? Leidt schoolsport in Nederland tot betere schoolresultaten? In hoeverre kan schoolsport het huidige sportaanbod voor de jeugd aanvullen en verreiken?

Uit buitenlands onderzoek komt naar voren dat schoolsport positieve effecten kan hebben op schoolbrede prestaties van leerlingen. Dit leidt tot de veronderstelling dat ook in Nederland schoolsport de schoolprestaties positief kan beïnvloeden, omdat leerlingen zich meer verbonden voelen met de school. Naar aanleiding van een onderzoek in Utrecht, blijkt echter dat de nabijheid van sport en school zonder een duidelijke functionele link de schoolprestaties van leerlingen die bij hun school sporten niet of nauwelijks beïnvloedt.

Voorlopige resultaten

De eerste resultaten van een schoolvoetbalcompetitie in Amsterdam tonen aan dat vooral leerlingen die al actief sporten deelnemen aan de competitie. Het vertegenwoordigen van de school lijkt, in tegenstelling tot Amerika, geen effect te hebben op de relatie die kinderen hebben met hun school. Uit onderzoek bij een nationale scholencompetitie blijkt wel dat leerlingen die hieraan meededen zich in lichte mate sterker met de school verbonden voelden.

Doel

Na afloop van het onderzoek, kunnen de uitkomsten als uitgangspunt dienen voor (regionaal) beleid ten aanzien van schoolsport. Naast beleidsmakers kunnen ook organisatoren en begeleiders van schoolsport met de resultaten van het onderzoek aan de slag gaan.

Abstract
Soort Kwantitatief en kwalitatief
Opdrachtgever KNVB
KVLO
Diverse scholen uit basisonderwijs en middelbaar (beroeps)onderwijs
Partner Mulier Instituut
Vrije Universiteit Amsterdam
Status Lopend