Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Martijn Willemse

Contactpersoon

088 - 469 60 95
m.willemse@windesheim.nl

Onderzoeksgebied

Onderzoeksthema Educatie
Onderzoeksaccent Professionele ontwikkeling van lerarenopleiders
Onderzoeksaccent Samenwerken met ouders in het onderwijs

Polaroid van Dr. Willemse
Onderzoeksprojecten
 1. Communities of inquiry 10 november 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Sinds 2013 werken onderzoekers Fer Boei en Martijn Willemse, beiden werkzaam bij het kenniscentrum Bewegen en Educatie van Windesheim, binnen de lerarenopleidingen voor voortgezet onderwijs met zogeheten communities of inquiry. Binnen zo’n community wordt door lerarenopleiders een gezamenlijk onderzoek opgestart naar een gedeeld probleem in de praktijk.
  Lees verder
 1. Professionalisering lerarenopleiders door opleiding en registratie 10 november 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - In 2014 hebben onderzoekers Martijn Willemse en Fer Boei in een onderzoeksproject samengewerkt met collega’s van de Vrije Universiteit Amsterdam, Fontys Hogescholen, Universiteit Utrecht en Universiteit Leiden. In dit project stond de vraag centraal hoe een opleiding en een registratietraject bijdroegen aan de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders.
  Lees verder
 1. VELON-themagroep 10 november 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - De VELON-themagroep bestaat uit onderzoekers van vijf hogescholen die kennis ontwikkelen en delen op het vlak van professionalisering van lerarenopleiders ten aanzien van onderzoek en onderzoeksbegeleiding. Martijn Willemse en Fer Boei zijn themacoördinatoren van deze groep, die heeft bijgedragen aan de discussie over het belang van onderzoek in hbo-lerarenopleidingen.
  Lees verder
 1. Afstudeerthemagroep 10 november 2015

  Afstudeerprojecten (lopend) - Sinds 2013 begeleiden kenniskringleden van het kenniscentrum Bewegen en Educatie, Martijn Willemse en Erica de Bruïne, jaarlijks een groep studenten van de lerarenopleidingen voor voortgezet onderwijs van Windesheim bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek. De studenten richten hun afstudeeronderzoek op het thema samenwerken met ouders in het onderwijs.
  Lees verder
 1. Samenwerking University Colleges Leuven-Limburg en William Paterson University 10 november 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Kenniskringleden Martijn Willemse en Erica de Bruïne participeren sinds 2012 in een internationaal samenwerkingsverband tussen Windesheim, University Colleges Leuven-Limburg (België) en de William Paterson University (VS). In dit project staat de vraag centraal hoe aanstaande leraren in lerarenopleidingen voorbereid worden op de latere samenwerking met ouders.
  Lees verder
 1. Versterking van opleidingsscholen in Almere en Deltion College 10 november 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - In dit project wordt onderzocht hoe de curricula van opleidingsscholen versterkt kunnen worden, zodat leraren in opleiding straks constructief kunnen samenwerken met ouders. Samen met scholen voor voortgezet onderwijs in Almere en het Deltion College (mbo) ontwikkelen we een module die studenten en startende docenten beter voorbereidt op het samenwerken met ouders.
  Lees verder
Publicaties
 1. Onderzoek naar professionaliseringsactiviteiten bij HBO-lerarenopleiders in het doen en begeleiden van praktijkonderzoek 31 maart 2018

  Publicatie (2018) - In dit artikel in het tijdschrift voor Lerarenopleiders, 39(1) gaan de auteurs in op een studie waarin ze aan 269 lerarenopleiders vroegen welke professionaliseringsactiviteiten ze hebben gevolgd, want er is nog weinig bekend over welke activiteiten lerarenopleiders vooral volgen.
 2. Fostering Teacher Educators' Professional Development on Practice-Based Research Through CoI 14 november 2015

  Publicatie (2015) - Willemse, T.M., Boei, F., & Pillen, M. (2015). Fostering Teacher Educators’ Professional Development on Practice-Based Research Through Communities of Inquiry. Vocations and Learning: Studies in Vocational and Professional Education. DOI: 10.1007/s12186-015-9142-3 (via het DOI-nummer kunt u het artikel online aanschaffen via Springer, de uitgever van het blad, als pdf een abstract).
 3. Preparing teachers for family-school partnerships: a Dutch and Belgian perspective 31 augustus 2015

  Publicatie (2015) - Willemse, W., Vloeberghs, L., Bruïne, E.J. de, & Van Eynde, S. (2015). Preparing teachers for family–school partnerships: a Dutch and Belgian perspective. Teaching Education. DOI: 10.1080/10476210.2015.1069264 (via het DOI-nummer kunt u het artikel online aanschaffen via de uitgeverij van het tijdschrift Taylor & Francis, hieronder een abstract als download).
 4. Supporting the professional development of teacher educators in a productive way 31 augustus 2015

  Publicatie (2015) - Boei, F., Dengerink, J.J., Geursen, J., Koster, B., Lunenberg, M.L., & Willemse, T.M. (2015). Supporting the professional development of teacher educators in a productive way. Journal of education for teaching: International research and pedagogy. DOI: 10.1080/02607476.2015.1080403 (via het DOI-nummer kunt u het artikel online aanschaffen, als pdf een abstract).
 5. De voorbereiding van aanstaande leraren in Vlaanderen en Nederland op samenwerken met ouders 31 maart 2015

  Publicatie (2015) - Vloeberghs, L., Willemse, M., Bruïne, E. de, & Van Eynde, S. (2015) De voorbereiding van aanstaande leraren in Vlaanderen en Nederland op samenwerken met ouders. Tijdschrift voor lerarenopleiders (als download een samenvatting van het artikel, voor meer informatie zie de website van VELON: http://www.lerarenopleider.nl/velon/tijdschrift/2995-2/).
 6. De onderzoeksrol voor lerarenopleiders in het HBO; een internationaal perspectief 30 juni 2014

  Publicatie (2014) - Boei, F., Willemse, M., Geerdink, G., Kools, Q., & Vlokhoven, H. van (2014). De onderzoeksrol voor lerarenopleiders in het HBO; een internationaal perspectief. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 35(2), 35-45 (als bijlage een pdf met een abstract van het artikel, voor meer informatie zie de website van VELON: http://www.lerarenopleider.nl/velon/tijdschrift/jaargang-2014-35/).
 7. Preparing teacher candidates for family-school partnerships 31 mei 2014

  Publicatie (2014) - Een analyse van een exploratieve studie naar hoe leraren in opleiding worden voorbereid op een ouder-schoolpartnerschap. Bruïne, E. de, Willemse, T.M., D’Haem, J., Griswold, P., Vloeberghs, L., & Van Eynde, S. (2014). Preparing teacher candidates for family–school partnerships. European Journal of Teacher Education. DOI: 10.1080/02619768.2014.912628
 8. Lerarenopleiders professionaliseren zich in het doen en begeleiden van onderzoek 31 december 2013

  Publicatie (2013) - Vlokhoven, H. van, Kools, Q., Geerdink, G., Boei, F., & Willemse, T.M. (2013). Lerarenopleiders professionaliseren zich in het doen en begeleiden van onderzoek. Tijdschrift voor lerarenopleiders 34(4), 57-72 (als bijlage een pdf met een abstract van het artikel, voor meer informatie zie de website van VELON: http://www.lerarenopleider.nl/velon/tijdschrift/jaargang-2013-34/).
 9. Onderzoek in de lerarenopleidingen 30 november 2013

  Publicatie (2013) - Over onderzoek door hbo-docenten bestaan hooggespannen verwachtingen. In hun opiniërende openingsartikel in Cultuur en Educatie bespreken de auteurs Fer Boei en Martijn Willemse de potenties en de beperkingen van het doen van onderzoek door hbo-docenten. Boei, F., & Willemse, T.M. (2013). Onderzoek in de lerarenopleidingen. Cultuur en Educatie 13(37), 8-19.
 10. Teacher Educators’ Research Practices: An Explorative Study on Teacher Educators’ perceptions on Research 30 juni 2013

  Publicatie (2013) - Willemse, T.M., & Boei, F. (2013). Teacher Educators’ Research Practices: An Explorative Study on Teacher Educators’ perceptions on Research. Journal of education for teaching: International research and pedagogy, 39(4), 354-369. DOI: 10.1080/02607476.2013.797292 (via het DOI-nummer kunt u het artikel online aanschaffen via de uitgever Taylor & Francis, als pdf een abstract).
 11. Samenwerking met ouders: een verplicht onderdeel in het curriculum van lerarenopleidingen? 31 oktober 2012

  Publicatie (2012) - Bruïne, E. de, & Willemse, T.M. (2012) Samenwerking met ouders: een verplicht onderdeel in het curriculum van lerarenopleidingen? In: F. Harinck, A. van de Ven en T.M. Willemse (Red.) Onderwijszorg en de keten. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, pp 199-218 (als pdf het voorwoord, voor informatie zie: http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044129519).

Onderzoeksfocus

Martijn Willemse is als hoofddocent en onderzoeker verbonden aan het kenniscentrum Bewegen en Educatie. Zijn onderzoeksinteresses richten zich voornamelijk op de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders, de thema´s burgerschap en burgerschapsvorming en de voorbereiding van aanstaande leraren op de samenwerking met ouders. Daarnaast heeft de methodologie (in het bijzonder die van het praktijkgericht onderzoek) zijn belangstelling. Willemse is voorzitter van de domeincommissie praktijkgericht onderzoek van het kenniscentrum en VELON-themacoördinator (onderzoeksgroep professionele ontwikkeling van de lerarenopleider in en door onderzoek). Ook is hij lid van het divisiebestuur leraren en lerarenopleidingen van de Vereniging voor Onderwijs Research.

Onderzoekservaring

Na zijn promotie participeerde Martijn Willemse in diverse gesubsidieerde onderzoeksprojecten van universiteiten en in verschillende internationale samenwerkingsverbanden. Hij voert bijvoorbeeld onderzoek uit in samenwerking met collega’s van Windesheim, de University Colleges Leuven-Limburg (België) en de William Paterson University (VS). Binnen Windesheim verricht hij gezamenlijk met (internationale) collega’s onderzoek naar diverse onderwijskundige vraagstukken, waarbij hij zich onder meer heeft gespecialiseerd in vraagstukken op het vlak van het samenwerken met ouders in het onderwijs en onderzoeksprofessionalisering van hbo-lerarenopleiders. Willemse heeft in het verleden voor enige tijd de rol van associate lector op het gebied van passend onderwijs op zich genomen.

Opleiding

Martijn Willemse volgde de studie Orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden en specialiseerde zich in leerproblemen. Hij studeerde af op een onderzoek naar leesinterventies bij leerlingen met dyslexie. In 2006 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit met het proefschrift Waardenvol opleiden: een onderzoek naar de voorbereiding van aanstaande leraren op hun pedagogische opdracht. Daarnaast heeft hij de afgelopen jaren ervaring opgedaan binnen diverse onderwijsgerelateerde beroepscontexten: als leraar, schoolbegeleider, lerarenopleider en onderzoeker.