Studenten buiten X zonnebril

Samenwerken met Windesheim

Met onze samenwerkingsverbanden willen wij bijdragen aan innovatie en verbetering van producten - regionaal, nationaal en internationaal.

Partner van Windesheim

Windesheim is samen met de Kamer van Koophandel Oost-Nederland partner van de Stichting Kennispoort Regio Zwolle, de plek waar ondernemers, onderzoek & onderwijs en overheid elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen en innovatieve projecten met elkaar realiseren.

Sterk verbonden

Windesheim is sterk verbonden met de uitvoering van diverse projecten. Circa twaalf projecten zijn ontstaan waarin Windesheim als samenwerkingspartner deelneemt. Een mooi voorbeeld dat de pers heeft gehaald is de ontwikkeling van een kunststof kipper waarbij het lectoraat Kunststoftechnologie nauw betrokken is.

Samenwerkingen

Voorbeelden van organisaties waarmee we samenwerken zijn Business Hanse, Kennispoort Zwolle, Polymer Science Park en de Regiocampus.

City Deal Kennis Maken

City Deal Kennis Maken in Zwolle heeft als doel om studenten, docenten en onderzoekers te betrekken bij de grootstedelijke thema's van (regio) Zwolle, om deze zo te kunnen versnellen. 

De stad wordt aangeboden als een rijke leeromgeving ('living lab') waarin de gemeente en haar kennispartners met elkaar samenwerken.

Binnen City Deal Kennis Maken wordt gewerkt aan vier thema's:

- De groene omgeving (klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie
- De zorgzame samenleving
- De wendbare en inclusieve werkomgeving
- De informatiesamenleving

Om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen is de uitdaging om de kennis en inzichten vanuit de CDKM op te schalen en uit te zetten naar de stad en regio. Het eerste programmajaar van de CDKM wil Zwolle gebruiken om de organisatie van de samenwerking neer te zetten, te bouwen aan samenwerking rond de vier strategische thema’s en de eerste samenwerkingsprojecten te realiseren. Het project loopt nog tot en met 2021.

Zwolse8

De Zwolse 8 (Zw8lse) bestaat uit acht mbo- en hbo-scholen die de handen ineen hebben geslagen.

De regio Zwolle is een studentenregio. Met alle instellingen bij elkaar bieden we onderwijs aan zo’n 40.000 leerlingen. Met ook nog 7.000 medewerkers is het duidelijk dat het onderwijs niet alleen belangrijk is vanwege haar kwalificerende functie voor een beroep – het vormt ook een economische factor van betekenis voor de regio. Om ervoor te zorgen dat in de toekomst het onderwijs blijft aansluiten bij de studenten en de Regio Zwolle heeft de Zwolse8 ‘New Jobs’ geïntroduceerd, in samenwerking met bestuurders, instellingen en het bedrijfsleven.

Perron038

Perron038 wordt hét innovatiecentrum van Zwolle, waarin ondernemen, onderzoeken en opleiden centraal staan.

Het idee voor de innovatiehub is ontstaan in de Vrienden van Hanzeland – een vereniging van betrokken bewoners, partners en eigenaars, waar Windesheim lid van is.  Het doel van Perron038 is om een plek te creëren waar bedrijven samen met onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken de toekomst van de hightech maakindustrie in de regio. Centraal staan hierin het delen van kennis en het inspireren en opleiden van het talent van de toekomst. 

Perron038 wordt momenteel helemaal ingericht: na de zomer zal het worden geopend. Het gebouw wordt gevuld met werkunits en machineplaatsen en het midden van de hal zal dienen als hart voor inspiratie en ontmoeting.

Climate Campus

Windesheim is een van de partners van de Climate Campus: een samenwerkingsverband van meer dan veertig partijen die er gezamenlijk voor gaan om de stad en de Delta weerbaar te maken tegen klimaatverandering, nu de gevolgen van klimaatverandering steeds merkbaarder worden in Nederland en de rest van de wereld.

Daarnaast heeft de Climate Campus ook een economische drijfveer. Door innovatie- en implementatiekracht te bundelen, kunnen er mogelijk nieuwe bedrijven en banen worden gecreëerd. De Climate Campus stimuleert hoogwaardig onderzoek, kennisdeling en de ontwikkeling van start-ups.

Ondernemerspunt Meppel

Het Ondernemerspunt is een onderdeel van RegioCampus Meppel. Regiocampus Meppel is een startpunt voor nieuwe ideeën. Studenten en professionals van bedrijven en instellingen uit verschillende branches werken hier samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen.

Bij het Ondernemerspunt van de Regiocampus kunnen bedrijven en instellingen van zowel binnen als buiten de Campus opdrachten, stages, onderzoeken en ideeën inbrengen, waarna zij in contact kunnen komen met partners van de Regiocampus. Windesheim is partner van het Ondernemerspunt.

Pro Memo

Pro Memo is het Expertisecentrum Dementie voor Professionals. Het expertisecentrum richt zich vooral op mbo- en hbo-professionals die werkzaam zijn in de dementiepraktijk. Door de beroepspraktijk te innoveren, willen we de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun netwerk verbeteren.

Het centrum wordt gedragen door de lectoraten van Windesheim: Innoveren met Ouderen o.l.v. lector dr. Carolien Smits en het lectoraat ICT-innovaties in de zorg o.l.v. lector dr. Ir. Marike Hettinga. Ook werkt ProMemo nauw samen met de Windesheim-opleidingen Verpleegkunde, Logopedie, Social Work en Toegepaste Gerontologie.

ProMemo geeft mensen met dementie en hun naasten een stem. Drie keer per jaar worden er verschillende klankbordsessies gehouden met professionals, mensen met dementie en mantelzorgers. Hierdoor kunnen wensen, ervaringen en kennis worden achterhaald. Daarnaast zet ProMemo innovatiewerkplaatsen op in de praktijk, waarin professionals, onderzoekers, docenten en studenten samen kunnen werken aan praktijkverbetering.

Health Innovation Park

Health Innovation ParkHet Health Innovation Park (HIP) versnelt zorginnovaties en helpt haar leden om deze op de markt te brengen. Hierdoor kan de kwaliteit van de zorg bij zorgaanbieders worden verbeterd en de zorgkosten worden verlaagd.

Het HIP werkt nauw samen met alle relevante partijen in de regio, weet welke initiatieven er zijn en begeleidt hierbij. Het HIP ontvangt subsidie van de provincie Overijssel en vormt zonder eigenbelang of winstoogmerk een sterk netwerk waarin ondernemingen en zorgaanbieders doelgericht met elkaar in verbinding worden gebracht en ondersteund. 

De volgende partijen zijn lid van het Health Innovation Park: Baalderborg Groep, BMA Ergonomics, Cloud9 Health Solutions, Diagram, Deltion, Expertisecentrum Voet & Beweging, Isala, Landstede, Rabobank, Salland Electronics, Viaa en Windesheim.


Kijk voor meer informatie op http://healthinnovationpark.nl

Ondernemershuis voor het Vechtdal

Het Ondernemershuis is de verbindende plek voor succesvolle ondernemers in het Vechtdal, opgericht om de bedrijvigheid in het gebied te bevorderen en versterken.

Bij het Ondernemershuis kunnen bedrijven projecten en opdrachten inbrengen en deze laten uitwerken door studenten van verschillende onderwijsinstellingen uit de regio, waaronder Windesheim. Hierdoor kunnen studenten oefenen met echte praktijkopdrachten en wordt de binding van jong talent met de regio versterkt. Met een compleet aanbod aan kennis en informatie op het gebied van innovatie, onderwijs en financiering ondersteunt het Ondernemershuis bij het vergroten van zakelijk succes.

Polymer Science Park

Het Polymer Science Park is de industriële broedplaats voor de kunststoftechnologie, waarbij de focus ligt op onderzoek naar (high) performance polymeren, zoals composieten, rubbers, engineering plastics, coatings en biopolymeren.

Sleutelwoorden bij het Polymer Science Park zijn samenwerken en kennis vermarkten, delen en verspreiden. De kunststofsector is voor ondernemers een zeer competitieve markt. Innoveren kan dan cruciaal zijn om te overleven. Maar innoveren kost tijd, geld en menskracht en er komt veel risico bij kijken. Samen innoveren en deel uitmaken van een groot netwerk van kunststofbedrijven maakt de drempel voor succesvolle innovaties lager en dat levert zekerheid op.

Praktijkervaring
Studenten van Windesheim kunnen bij het Polymer Science Park een minor volgen, stage lopen of afstuderen. Voor hen is dit een mooie gelegenheid om in aanraking te komen met het bedrijfsleven en de kunststofindustrie. Daarnaast doen studenten veel praktijkervaring op die perfect aansluit bij de behoeftes op de arbeidsmarkt.

Initiatiefnemers
Het Polymer Science Park is een initiatief van Oost NV, DSM, Wavin, Hogeschool Windesheim, Deltion College, de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel. Het opende in maart 2012.

Lees hier meer over het Polymer Science Park 
Download de brochure van het Polymer Science Park

Regiocampus

Regio CampusRegiocampus is een netwerk in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel dat zorg, onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten met elkaar verbindt.

Ondersteund door de nieuwste kennis en technieken worden er voldoende en gekwalificeerde medewerkers opgeleid, afgestemd op de continue veranderende zorgvraag. Daarnaast is de Regiocampus een aantrekkelijke en inspirerende leerwerkomgeving waar leer-, ontwikkel- en onderzoeksplaatsen in de sectoren zorg, techniek, wonen en welzijn worden aangeboden. De Regiocampus draagt bij aan de ontwikkeling van excellente woon- en zorgvoorzieningen in de regio Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel en daarmee aan een positief vestigings- en werkklimaat in de regio.

Ontwikkeling en innovatie
De Regiocampus investeert in vernieuwing en biedt bedrijven de mogelijkheid om nieuwe producten en diensten te testen. Door het bundelen van competenties en kennis wil Regiocampus het innovatief vermogen van bedrijven verhogen, het onderwijs beter laten aansluiten op de zorg, studenten enthousiasmeren voor de zorg en antwoord bieden op de vraag naar goed personeel in de zorg. Dit moet leiden tot een stimulans van de regionale werkgelegenheid.

Samenwerking
De Regiocampus is een coöperatie waarin Windesheim zijn krachten bundelt met Zorgcombinatie Noorderboog, De Stouwe, Deltion College, de Gereformeerde Hogeschool en de Rabobank. De coöperatie werkt daarnaast samen met de gemeente Meppel, Drenthe College, RSG Stad & Esch en het kenniscentrum Calibris. Naast de eerste vijf partijen, is het voor ieder ander bedrijf, onderwijs- en onderzoeksinstelling mogelijk om deel te nemen in de coöperatie.

Kijk voor meer informatie op www.regiocampus.nl

Kennispoort Regio Zwolle

Logo KennispoortKennispoort is het innovatienetwerk van de regio Zwolle. De stichting is opgericht door Windesheim, Provincie Overijssel, Gemeente Zwolle en KvK Oost-Nederland. 

Samenwerken aan innovatie
Kennispoort stimuleert en ondersteunt ondernemers bij de ontwikkeling van nieuwe ideeën en helpen bij het op de markt brengen van innovatieve producten, dienst en processen. Deze dragen bij aan het maatschappelijk en economisch versterken van de regio Zwolle. Er wordt een verbinding gelegd tussen ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid.  

Kennispoort biedt begeleiding aan ondernemers vanaf het idee tot de realisatie ervan: van het opstellen tot een goed businessplan tot het vinden van partners en financiering. Zij adviseren, brengen mensen samen en ondersteunen bij de opstart en ontwikkeling van projecten die de regio versterken. Daarnaast heeft Kennispoort een breed netwerk in de regio.

Zorgtrainingscentrum

Logo ZorgtrainingscentrumOm de zorgprofessionals, maar ook studenten en docenten bekwaam te houden en maken voor de zorg van de toekomst, hebben onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, zorgtechnologische bedrijven en overheden in de regio Zwolle samen het Zorgtrainingscentrum opgericht.

Het Zorgtrainingscentrum is een bijzonder concept. Het leren gebeurt namelijk in drie samenhangende labs: een wijkzorglab, een zorgethisch lab en een zorgtechnisch lab. In deze labs - innovatieve, hybride omgevingen - leren en werken studenten (mbo/hbo: zorg en ICT), zorgprofessionals en docenten continu in de praktijk, samen met de cliënt en mantelzorgers. Ze leren ook met elkaar: studenten en professionals van verschillende niveaus (multilevel) en uit diverse vakgebieden (multidisciplinair) zitten bij elkaar in een team.
Vanuit Windesheim zijn met name de opleiding Verpleegkunde en het lectoraat ICT-innovaties in de zorg verbonden met het Zorgtrainingscentrum.

Kijk voor meer informatie op https://www.zorgtrainingscentrum.nl/

Business Hanse

logo_member_business_hanseWindesheim is de eerste hogeschool die deelneemt aan het samenwerkingsverband van bedrijven en (onderwijs)instellingen uit meer dan twintig Hanzesteden in vijf landen. 

Sinds 2014 is Windesheim lid van de Business Hanse en richt zich vooral op de innovatieve bijdrage die hoger onderwijsinstellingen binnen de Business Hanse kunnen geven. Business Hanse stelt groot belang in de samenwerking met hoger onderwijsinstellingen bij het opzetten en het uitvoeren van innovatieve projecten, zoals binnen Erasmus plus of Horizon 2020. De organisatie wil door het inschakelen van de expertise van hoger onderwijsinstellingen de kansen vergroten op nationale of Europese (mede)financiering. Concreet moet de samenwerking resulteren in innovatieve plannen om bijvoorbeeld de kloof tussen onderwijs en praktijk te dichten, plannen om de werkloosheid onder schoolverlaters aan te pakken en de samenwerking met de MKB-sector te stimuleren. 

Samenwerkingsverband
Business Hanse werd op 13 juni 2013 opgericht door 24 gemeenten, waaronder Zwolle, Kampen en Deventer en organisaties uit vijf landen. Het doel is om door samenwerking tussen bedrijven en (onderwijs)instellingen, de economische ontwikkeling van de betrokken regio’s te stimuleren. Het samenwerkingsverband zet zich in om oude Hanze-waarden als vertrouwen, betrouwbaarheid en eerlijkheid in ere te herstellen en in dienst te stellen van een betere samenleving door duurzame en eerlijke handel.
Meer informatie (in het Engels of Duits) over Business Hanse