Vrouw die je aankijkt

Scholing Welzijn Nieuwe Stijl

Windesheim ondersteunt veranderprocessen voor professionals in de jeugdzorg, jongerenwerk en maatschappelijk werk.

Van deze professionals wordt namelijk verwacht dat ze generalistisch werken, aansluitend op het programma Welzijn Nieuwe Stijl. Wij ondersteunen dit veranderproces met incompany scholingstrajecten op maat. Lees hoe scholingstrajecten die al zijn uitgevoerd of nog lopen zijn ingericht bij instellingen als Sovee in Amersfoort, De Kern in Zwolle en Wisselwerk in Apeldoorn.

Voorbeelden scholingstrajecten

Sovee

Sovee in Amersfoort biedt begeleiding, advies, training en coaching aan jongeren, ouders, peuterspeelzalen, scholen en andere organisaties in de regio.

Janet Bakker, begeleider Team Jeugd en Veiligheid, Sovee:

Waarde van de scholing
'De waarde van de scholing zit hem wat mij betreft in de bewustwording van je eigen handelen en de tips van collega’s die ik mogelijk in de toekomst kan uitproberen. De afwisseling tussen theorie en het oefenen met een acteur vind ik prettig. De materie is niet geheel nieuw maar het uitwisselen van ervaringen met collega’s van andere projecten is verrijkend.’

Docent
De docent geeft duidelijke uitleg. Ze stemt de inhoud goed af op wat de medewerkers van Sovee al beheersen en waar de vragen en behoeften liggen.

Toepasbaarheid
Wat ik heel direct kan toepassen is bijvoorbeeld in een situatie waarin een gezin de deur voor alles en iedereen dichthoudt uit angst voor hulpverleners. De vraag is dan hoe je het vertrouwen kunt winnen en een ouder dusdanig centraal kan zetten zodat hij of zij de regie krijgt en behoudt.’

 
Professionals van Sovee met het certicaat 'Welzijn Nieuwe Stijl ' (april, 2014). 

De Kern

De Kern is een instelling voor maatschappelijke dienstverlening in Zwolle.

Gert van Lenthe, team Zuid, De Kern in Zwolle:


Waarde van de scholing

Ik werk als schoolmaatschappelijk werker en werkbegeleider. Ik merk nu dat er vaak heel verschillend wordt gedacht over de vraag hoe je de doelgroep kunt bereiken. Het format van intervisie brengt duidelijk verdieping en hierdoor ben je al direct bezig met bewustwording en leren en neem je elkaars werk kritisch onder de loep. Voor mezelf zie ik de cursus als een manier om binnen het schoolmaatschappelijk werk als generalist de verbinding te leggen met sociale wijkteams.

Invloed op de manier van werken
Intervisie is een goede start en een soort fundament waarmee je nieuwe uitdagingen kunt aangaan. Dit moet nog voor een groot deel gebeuren in de vervolgscholingen. De cursus stimuleert me om me te richten op positieve mogelijkheden en kansen. Ik probeer in mijn functie als (school)maatschappelijk werker en werkbegeleider mensen in hun kracht te zetten.

Docent
De docent heeft veel ervaring op het gebied van begeleidingskunde en weet op welke punten medewerkers winst kunnen behalen. Een suggestie: nog meer verbinding leggen met de acht bakens waarop het nieuwe werken is gebaseerd.

Toekomst
Maatwerk blijft belangrijk. Positief is dat deze tijd vraagt om meer verbinding en samenwerking. De uitdaging is de ontwikkeling m.b.t. passend onderwijs, de transitie jeugdzorg en de gevolgen hiervan voor de kwetsbare mensen in deze maatschappij op een dusdanige manier te integreren dat kwaliteit behouden blijft en er meer en effectiever met elkaar wordt samengewerkt.

Wisselwerk

Wisselwerk is een instelling op voor maatschappelijke dienstverlening in Apeldoorn.

Basisteams regio Noord-Veluwe

Professionals in de jeugdzorg in de regio Noord-Veluwe werken in 2014 in zogenoemde basisteams. Dit werken in een basisteam heeft grote gevolgen voor betrokken professionals: verandering van collega’s, werkplek en het eigen maken van een nieuwe manier van werken. Windesheim, zorginstellingen en gemeenten uit genoemde regio ondertekenden op 26 november 2013 in Ermelo een convenant onder de titel ‘experiment Jeugdzorg Dichtbij’. Doel is om de invoering van de basisteams inhoudelijk en organisatorisch goed te ondersteunen.

De vraag

De gemeenschappelijke vraag van de instellingen De Kern, Wisselwerk en Sovee op het gebied van jeugdzorg en maatschappelijk werk aan Windesheim was het ontwerp en de uitvoering van een scholingstraject op maat op basis van de bakens in het programma Welzijn Nieuwe Stijl. De samenwerking met De Kern was zodanig dat je zelfs kunt spreken van een co-creatie van instelling en onderwijsaanbieder. Doel van elk scholingstraject is het bieden van een goede ondersteuning aan de medewerkers, en hen door scholing in hun werk voor te bereiden op de huidige én toekomstige transities in de zorg.

Intervisie

Programmaleider Jeugd van Windesheim: ‘Een belangrijk onderdeel van het programma is een gestructureerde inzet van intervisie op basis van zelf ingebrachte praktijksituaties. Zo inventariseren we de werkstijl van werknemers en houden die tegen het licht van het programma Welzijn Nieuwe Stijl. We prikkelen mensen om na te denken over de vraag: hoe doe ik het en in hoeverre voldoet wat ik doe al aan dit programma. Het doel van intervisie is om mensen te prikkelen na te denken over hun werkhouding en over de vraag welke competenties ze nog moeten ontwikkelen richting Welzijn Nieuwe Stijl. Intervisiebijeenkomsten plannen we doorgaans één keer in de vier weken. Eén dagdeel per drie weken geven we basistrainingen gericht op het doorontwikkelen van competenties.’

Samenstelling programma is flexibel

‘Het scholingstraject is flexibel en stemmen we af met de instelling. In het algemeen komt het erop neer dat de intervisiebijeenkomsten veel informatie opleveren over de scholingsbehoefte. Aan de hand daarvan richten we het programma in met een aantal modules zoals Motiverende Gespreksvoering of enkele bakens uit het programma Welzijn Nieuwe Stijl zoals ‘Eigen kracht’ en ‘Eropaf.’

Generalistisch werken: Eropaf, meer samenwerken én verantwoordelijk blijven

‘Generalistisch werken betekent onder meer dat de schotten tussen de verschillende disciplines vervagen. Het scholingstraject van Windesheim is erop gericht om de competenties van de werknemer zodanig te ontwikkelen dat hij veel beter in staat is om te werken volgens de nieuwe uitgangspunten. De medewerker moet in staat zijn om de vraag van de cliënt goed te beoordelen, wie of wat er in beweging moet komen ter ondersteuning van de cliënt en tegelijkertijd hem te bewegen tot een grotere mate van zelfredzaamheid. ‘Eigen kracht’ en ‘Eropaf’ is wat dat betreft een veelgehoorde term die goed uitdrukt wat we van de professional in het sociaal werk verwachten. Handelen, in gang zetten en eigen verantwoordelijkheid nemen. Generalistisch werken betekent dat de samenwerking met andere professionals veel centraler komt te staan.’

Versterken eigen kracht

‘Naast het generalistisch werken ligt een andere belangrijke basis van het programma Welzijn Nieuwe Stijl bij de cliënt zelf. Wat kan hij of zij zelf doen om tot een oplossing te komen? We leren de medewerkers van Sovee, De Kern en Wisselwerk hoe ze hun cliënten zover kunnen krijgen dat ze zelf een oplossing zoeken en te kijken naar wat wél mogelijk is. Daarbij wordt het reeds bestaande netwerk rondom een cliënt dat kan bestaan uit vrienden, familie, buurtgenoten en vrijwilligers, zoveel mogelijk benut. Dat verstaan we onder het versterken van de eigen kracht.’