Student eet brood aan picknicktafel buiten

Innoveren in de ouderenzorg

Vernieuwing in de ouderenzorg: nieuwe wensen en behoeften van ouderen en ontwikkelingen in de zorg vragen om zorgarrangementen op maat.

De grote toename van het aantal ouderen, het groeiend tekort aan personeel en het profiel van de nieuwe oudere dwingen de ouderenzorg de komend jaren te innoveren. Om de zorg en kosten beheersbaar te houden zal de aandacht verschuiven naar gezondheidspreventie, het efficiënt organiseren van de zorg en naar de toepassing van nieuwe technologie. Daarbij staat de kwaliteit van leven van ouderen voorop.

Onderzoeksvragen

Om dit te realiseren doen we onderzoek naar vernieuwingen in de ouderenzorg die erop gericht zijn om ouderen zo lang mogelijk de regie op het eigen leven te laten houden. Onderzoeksvragen die daarbij centraal staan zijn:

 • Hoe wordt kwaliteit van leven en zorg gedefinieerd door de ‘nieuwe ouderen’?
 • Welke aanpassingen in (de voorzieningen van) de ouderenzorg zijn noodzakelijk en wenselijk om de kwaliteit van leven te borgen?
 • Welke competenties moeten (toekomstige) zorgprofessionals ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van zorg voor ouderen?

Hierbij maken we gebruik van de kennis van de oudere zelf, mantelzorgers, zorgprofessionals, zorgmanagers, beleidsmakers, ondernemers, verzekeraars en opleiders. Daarbij passen we twee nieuwe methodieken toe: Practice development en een Regionaal zorgvoorbeterformat.

Publicaties
 1. Communiceren met mensen met dementie 1 april 2016

  Communicatie tussen personen met dementie en hun omgeving is van groot belang. Helaas verloopt die communicatie vaak steeds moeizamer. Professionele zorg- en hulpverleners, zoals logopedisten, kunnen hierbij ondersteunen. Om die ondersteuning te optimaliseren, ontwikkelde het lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg samen met de opleiding Logopedie een invullijst.
  Download
 2. Glimlachjes bij dementie 8 maart 2016

  Wilt u uw glimlach met ons delen? Met dit verzoek vroeg ProMemo in de week van Wereld Alzheimerdag, aandacht voor ervaringen of situaties rondom dementie die humorvol, gek, lief of grappig zijn. Kortom, situaties die een glimlach oproepen. Deze glimlachjes zijn gebundeld in een boekje dat u hier kunt downloaden. Met dank aan alle mensen die hun glimlach wilden delen.
  Download
 3. Students experienced help from preservative care 18 november 2015

  A reflective case study of two nursing students caring from a nursing framework on good care for older people. International Practice Development Journal. Volume 5, Issue 2, Article 6. doi:10.19043/ipdj.52.006
  Download
 4. An interactive webtool for facilitating shared decision making in dementia-care networks: a field study 7 juli 2015

  Verlag van een 5-maanden durende pilotstudie met DEbeslisgids, een interactieve beslistool voor gezamenlijke besluitvoering bij dementie.
  Download
 5. Learning and teaching in clinical practice 27 april 2015

  A care improvement program acting as a powerful learning environment to support nursing students learning facilitation competencies. Nursing Education in Practice. DOI information: 10.1016/j.nepr.2015.04.006
  Download
 6. De zorg voor en door ouderen: innovatie in zorgculturen 16 maart 2015

  Lectorale rede van Carolien Smits: een onderzoek naar informele en professionele zorgculturen rond het ouder worden, waarbij elke innovatie moet bijdragen aan een goed leven en een goede zorg.
  Download
 7. Communities van en voor ouderen: een wereld van kansen 16 maart 2015

  Het boekje Communities van en voor ouderen: een wereld van kansen is ontstaan n.a.v. het symposium ‘Communities van en voor Ouderen’ op 8 oktober 2009. Het tweede symposium waarbij de lectoraten van Windesheim laten zie hoe toegepast wetenschappelijk onderzoek bijdraagt aan een betere professionele praktijk.
  Download
 8. Interprofessioneel samenwerken in sociale wijkteams: succesfactoren en implicaties voor onderwijs 4 maart 2015

  Dit artikel geeft een overzicht van de internationale literatuur die bekend is over succesfactoren van het interprofessioneel samenwerken in sociale wijkteams. Daarnaast bespreekt het aandachtspunten voor het hoger beroepsonderwijs dat opleidt voor de zorg- en welzijnssector in Nederland. Deze publicatie is onderdeel van het onderzoeksproject 'Professioneel samenwerken in de wijk'.
  Download
 9. Casemanagement dementie - Methodisch werken en positionering in de keten 27 januari 2015

  Deze werkmethodiek heeft vooral betrekking op een deel van de complexe praktijk van casemanagement. De beschreven methoden en tools zijn mede ontwikkeld door bij het onderzoek betrokken professionals. Deze werkmethodiek bestaat uit twee delen. Deel 1 gaat over de positionering van casemanagement in de dementieketen. Deel 2 gaat over methodisch werken in de begeleidingsfasen. Een toelichting op de tools en in welk netwerk ze zijn ontwikkeld, hoe ze zijn ontwikkeld en om welke reden(en) staan in het laatste hoofdstuk Verantwoording.
  Download
 10. Towards an interactive web tool that supports shared decision making in dementia: identifying user requirements 1 juli 2014

  In deze publicatie wordt welke behoeften de verschillende gebruikers hebben als het gaat om een digitale beslistool voor gezamenlijke besluitvoering bij dementie.
  Download
 11. An interactive web tool to facilitate shared decision making in dementia: design issues perceived by caregivers and patients 1 juli 2014

  In deze publicatie wordt beschreven waaraan een digitale beslistool voor gezamenlijke besluitvoering bij dementie moet voldoen als het gaat om gebruiksvriendelijkheid en doelmatigheid.
  Download
 12. Perspectieven op ouder worden en de sociaal professional 12 maart 2014

  Ouder worden is divers worden. Ouder worden is meer dan de gangbare stereotiepe beelden ons voorspiegelen. Van professionals wordt verwacht dat ze vanuit verschillende perspectieven het proces van ouder worden en de daarmee samenhangende vraagstukken kunnen benaderen. En dat ze op verschillende manieren naar veroudering kijken en van daaruit vervolgens een verantwoorde positie innemen. Dit boek, geschreven door onder meer associate lector Jan Jukema, voorziet in actuele thema’s en nieuwe inzichten met betrekking tot ouder worden en vergrijzing in Nederland aan te bieden.
  Download
 13. Persoonsgerichte Zorg, praktijken van goede zorg voor ouderen 17 januari 2014

  Of zorg nu plaatsvindt in de thuiszorg, of in een zorgvorm met kleinschalig wonen, er is overal behoefte aan een 'menselijke' invulling van de zorg. In de dagelijkse praktijk is het echter niet altijd even gemakkelijk voor zorgverleners om daaraan vorm te geven. Er zijn vaak veel factoren waar rekening mee gehouden moet worden. Persoonsgerichte zorg is een manier van kijken naar zorg waarin kundigheid, medeleven en plezier in de samenwerking tussen mensen voorop staat. Dit boek van Jukema en van der Cingel wil zorgverleners handvatten bieden om met een aantal veelvoorkomende keuzes uit de weerbarstige praktijk om te kunnen gaan. Het geeft een praktische vertaling van onderdelen van hun studies naar compassie en bewarende zorg.
  Download
 14. Compassie - het belang van opmerkzaamheid 21 november 2013

  Wat verstaan patiënten en zorgprofessionals zelf onder compassie? Onderzoekster Margreet van de Cingel interviewde 61 chronisch zieke ouderen en hun zorgverleners. Uit hun antwoorden bleek dat er een cruciale rol is weggelegd voor opmerkzaamheid. Bovendien bleken er zeven dimensies te destilleren die samen het begrip compassie omschrijven: aandacht, luisteren, leed benoemen, betrokkenheid, helpen, aanwezigheid en begrip. In Denkbeeld jaargang 25, nummer 3 p. 26-29 verscheen een artikel over opmerkzaamheid en de zeven dimensies.
  Download
 15. Aging in The Netherlands State of the Art and Science 27 september 2013

  Carolien Smits schreef met Marja Aartsen (VU), Hugo van den Beld (Actiz) en Hans Schroots een artikel over de status quo in Nederland wat betreft het ouder worden: beleid, onderzoek en onderwijs. Het artikel is gepubliceerd in het septembernummer van The Gerontologist.
  Download
 16. Zorgverbetering en borging in het project Zorg voor Beter Regionaal 6 september 2013

  Hoe kunnen we verbeteringen in de langdurende zorg borgen en verspreiden? Dat was een vraag die voortkwam uit de verbetertrajecten uit het landelijke verbeterprogramma voor de langdurende zorg Zorg voor Beter (ZvB). In het project ZvB Regionaal werd de ontwikkelde methode om valpreventie te verhogen in een regionale, door hbo-studenten ondersteunde opzet toegepast. Een team van onderzoekers onderzocht hoe de toegevoegde strategieën uitwerkten en of en hoe zorgverbetering gerealiseerd is en publiceerde er een artikel over in Kwaliteit in Zorg.
  Download
 17. Involving people with dementia in the development of supportive IT applications; a systematic review 16 mei 2013

  Worden mensen met dementie betrokken bij de ontwikkeling van ondersteunende IT applicaties? En zo ja, hoe worden ze dan betrokken? Over deze vragen schreef onderzoekster Marijke Span een publicatie waarin op systematische wijze internationale literatuur is gescreend.
  Download
 18. Developing eHealth Technology for People With Dementia: Towards a Supportive Decision Tool Facilitating Shared Decision-Making in Dementia 24 februari 2013

  Een paper over de ontwikkeling van een digitale tool die gezamenlijke besluitvorming in zorgnetwerken van mensen met dementie ondersteunt. Op basis van (focus groep) interviews met alle stakeholders (mensen met dementie, mantelzorgers, professionals en experts) zijn gebruikerseisen opgesteld die het fundament vormen voor het ontwerp van de tool.
  Download
 19. Compassie in de verpleegkundige praktijk, een leidend principe voor goede zorg 7 juni 2012

  Dit proefschrift laat zien wat compassie is en betekent voor de zorg aan chronisch zieke ouderen. Margreet van der Cingel onderzocht hoe chronisch zieke ouderen en verpleegkundigen compassie ervaren en toepassen in de dagelijkse uitvoer van verpleegkundige zorg. De verpleegkundige kan compassie tonen door mee te leven op basis van zeven dimensies: aandacht, luisteren, leed benoemen, betrokkenheid, helpen, aanwezigheid en begrip. Voor chronisch zieke ouderen betekent zorg met compassie dat er beter met hen wordt samengewerkt. Zorgdoelen worden daadwerkelijk op basis van hun voorkeuren vastgesteld, zoals dat in evidence based practice hoort. Compassie was in de moderne verpleegkunde altijd al een kernwaarde, nu wordt duidelijk dat compassie een expliciete en formele plaats in de verpleegkunde behoort te krijgen.
  Download
 20. Handleiding kleinschalig wonen 1 juni 2012

  De Handleiding Kleinschalig Wonen beschrijft op alfabetische volgorde verschillende aspecten die van belang zijn voor kleinschalige woningen voor mensen met dementie. De handleiding kwam tot stand binnen een onderzoeksopdracht van Zorggroep Raalte aan het lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg.
  Download
 21. De betekenis voor verzorgenden van het verzorgen van dementerenden in een kleinschalige woonsetting 16 mei 2012

  Binnen bepaalde persoonsgerichte zorgvormen blijkt dat verzorgenden meer algemene werktevredenheid, minder werklast, minder emotionele uitputting en, onder andere in een kleinschalige setting, meer persoonlijke vervulling ervaren. Een kleinschalige woonsetting voor mensen met dementie lijkt een passende setting te zijn voor het bieden van op de persoon afgestemde zorg. Maar wat betekent het voor verzorgenden om zorg te dragen voor mensen met dementie in een kleinschalige woonsetting? Onderzoekers Anneke van den Pol-Grevelink, Jan S. Jukema en lector Carolien Smits deed hiernaar onderzoek en publiceerde hierover een artikel in het vakblad Verpleegkunde van mei 2012.
  Download
 22. Uniek zijn, uniek blijven 15 februari 2012

  Bewarende zorg is een voorbeeld van een persoonsgerichte visie op zorg voor zieke, afhankelijke mensen. Die visie benadrukt het in stand houden, in de dagelijkse zorg, van verpleeghuisbewoners als uniek persoon. Jan Jukema, verbonden aan het lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg, promoveerde vorig jaar op dit onderwerp. In een artikel in Denkbeeld van februari 2012 legt hij uit wat we onder bewarende zorg moeten verstaan.
  Download
 23. Persoonsgerichte zorg en werktevredenheid van verzorgenden in verpleeghuizen 8 februari 2012

  Anneke van den Pol-Grevelink, Jan S. Jukema en Carolien Smits schreven een artikel over hun verkennende studie naar de betekenis die verzorgenden toekennen aan het verzorgen van mensen met dementie in een kleinschalige woonsetting. Het artikel werd gepubliceerd in het tijdschrift Verpleegkunde nr. 1 van februari 2012.
  Download
 24. Blijvend zorgen voor beter 1 juli 2011

  Een artikel in de uitgave Blijvend zorgen voor beter; succesvol verbeteren in de langdurige zorg (Vilans/Kluwer) een artikel over de borging en de verspreiding van de nieuwe kennis rond Zorg voor Beter
  Download
 25. De bewarende zorg 1 juni 2011

  In deze dissertatie presenteert Jan S. Jukema een visie op goede zorg van verzorgenden en verpleegkundigen voor verpleeghuisbewoners, de bewarende zorg. In bewarende zorg gaat het niet alleen om het wát van de dagelijkse zorg voor verpleeghuisbewoners, maar vooral om de vraag hóe verplegenden dag in dag uit concreet kunnen zorgen voor deze bijzondere groep afhankelijke en kwetsbare mensen.
  Download
 26. Lespakket Valpreventie 1 juni 2011

  Een lespakket voor studenten en professionals in de zorg, die te maken hebben met valpreventie bij ouderen.
  Download
 27. Compassie in de verpleegkundige praktijk. Een onderzoek naar de aard en betekenis van compassie voor chronisch zieke ouderen 15 december 2010

  Dit artikel beschrijft wat ouderen en verpleegkundigen onder compassie verstaan en welke betekenis zi8j toekennen aan compassie in het domein zorg. De auteur van het artikel is Margreet van der Cingel. Zij is als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg. Dit artikel is gepubliceerd in Verpleegkunde nr. 4, v.a. pag. 18.
  Download
 28. Compassie als antwoord. Een verkenning naar compassie in het domein zorg 1 juli 2008

  Bij ernstige gebeurtenissen, zoals ziekte of ander leed, doet het mensen goed om te merken dat anderen met hen meevoelen. Helaas neemt compassie leed niet weg. Waarom is compassie dan toch belangrijk? Magreet van der Cingel, onderzoeker bij het lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg, geeft op deze en andere vragen antwoord. Haar visie op compassie in de verpleegkundige zorg werd gepubliceerd in het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, jrg. 100, nr 2, 2008, pag. 103-120
  Download
Onderzoeksprojecten
 1. Zintuigen en zingeving in de zorg voor kwetsbare ouderen 7 juni 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Cocreatie van prikkelende, zingevende activiteiten met kwetsbare ouderen door creatieve en zorg- & welzijnsprofessionals.
  Lees verder
 2. Zintuigen en zingeving in de zorg voor kwetsbare ouderen 7 juni 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Cocreatie van prikkelende, zingevende activiteiten met kwetsbare ouderen door creatieve en zorg- & welzijnsprofessionals.
  Lees verder
 3. Leefstijlgerichte preventie in de zorg 6 april 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Veel chronische problemen bij ouderen zijn te voorkomen door een gezonde leefstijl. Maar momenteel wordt leefstijlgerichte preventie ten aanzien van roken, bewegen, vallen en alcohol vaak gescheiden aangeboden van de zorg die deze ouderen ontvangen. Hoe kunnen we dit voorkomen?
  Lees verder
 4. Shared decision making in zorgnetwerken van ouderen met dementie 19 februari 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Ouderen met dementie en hun naasten hebben te maken met voortdurende veranderingen in hun leven. Dit vraagt om het maken van keuzes over bijvoorbeeld wonen, activiteiten, relaties, financiën en zorg. Hoe komen deze ouderen samen met hun naasten en betrokken hulpverleners tot dergelijke keuzes?
  Lees verder
 5. Markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning bij dementie 1 februari 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Het tijdig bespreekbaar maken van de palliatieve fase bij dementie en vervolgens het zorgbeleid hierop aanpassen, kan leiden tot minder overbehandeling en betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Hoe kunnen we dit proces binnen de eerstelijnszorg zo optimaal mogelijk laten verlopen?
  Lees verder
 6. Co-creatie met oudere volwassenen als kiezende burgers 16 december 2015

  Oudere volwassenen willen ook zelf bijdragen aan het vormgeven van een goed en betekenisvol leven en als consument/producent de ontwikkeling van diensten en producten beïnvloeden. Dit vraagt om een interdisciplinaire benadering waarin ouderen als regisserende burgers centraal staan. Wat hebben professionals nodig voor deze benadering?
  Lees verder
 7. Naar opschalingskennis over OZOverbindzorg 2.0 1 oktober 2015

  Onderzoeksproject (lopend) – OZOverbindzorg is een online communicatieprogramma dat in de gemeente Raalte met succes het sociale en medische netwerk rond kwetsbare, nog thuiswonende mensen ondersteunt. Is het implementeren van OZOverbindzorg in meer gemeenten haalbaar en wat zijn hiervan de kosten en baten?
  Lees verder
 8. Persoons- en netwerkgerichte zorg 29 juni 2015

  Onderzoekslijn (lopend)- Voor alle ouderen die zorg behoeven is het belangrijk dat zorgverleners in staat zijn hun echte behoeften, wens en voorkeur te herkennen. Alleen wanneer zij als uniek persoon binnen hun eigen omgeving worden erkend kunnen zij met hun zorgverleners een goed band opbouwen. Die band, de zorgrelatie, vraagt eerder om professionele betrokkenheid en compassie dan om professionele afstand, zoals zo vaak in de gezondheidszorg gebruikelijk is. Maar hoe geef je persoonsgerichte zorg nu precies vorm in de dagelijkse praktijk?
  Lees verder
 9. Regionale borging van Zorginnovatie 16 maart 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Doorbraakprojecten en het programma Zorg voor Beter hebben de zorg in honderden organisaties op een hoger plan gebracht, maar kennen tegelijkertijd enkele beperkingen: de forse investeringen voor de deelnemers en de moeite die het kost om borging te verwezenlijken. Wat hebben deze organisaties nodig om de zorg te verbeteren en deze resultaten beter te borgen?
  Lees verder
 10. Lespakket vraaggericht werken in de langdurende zorg 16 maart 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - De afgelopen jaren is, verspreid over heel Nederland, veel praktijkkennis ontwikkeld en getoetst binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg en Zorg voor Beter. Hoe zorgen we ervoor dat die kennis echt in de zorgpraktijk gebruikt wordt? En hoe krijgen toekomstige professionals toegang totdeze kennis?
  Lees verder
 11. Lespakket valpreventie bij ouderen 16 maart 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Vallen leidt tot grote problemen voor ouderen en zorgverleners. En met de (dubbele) vergrijzing neemt dit probleem alleen maar toe. Momenteel leren studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs echter nog niet de laatste kennis en vaardigheden over valpreventie. Terwijl we wel veel bruikbare en evidence based informatie rond vallen en valpreventie hebben. Hoe kunnen we dit veranderen?
  Lees verder
 12. Interculturele mantelzorg voor ouderen 16 maart 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Mantelzorg wordt in Nederland steeds vaker met problemen in verband gebracht, terwijl in andere culturen mantelzorg positief lijkt te worden beleefd. Maar wat weten wij eigenlijk van de beleving en werkwijze van mantelzorg in cultureel verschillende groepen in Nederland? En wat is de rol van de professional daarbij?
  Lees verder
 13. Familiezorg – ontwikkeling van een methodiek 16 maart 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Ouderen in verpleeg- of verzorgingshuizen zijn voor hun zorg afhankelijk van professionele zorgverleners, vrijwilligers en in toenemende mate ook van familieleden. Iedereen heeft echter zo zijn eigen opvattingen en verwachtingen over wie wat en hoe kan doen. Op welke manier kunnen we de zorg voor ouderen beter afstemmen?
  Lees verder
 14. Excellente zorg; een aantrekkelijke werkomgeving voor thuiszorgmedewerkers 16 maart 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - De beroepsvereniging van zorgprofessionals V&VN lanceerde het begrip Excellente zorg, dat staat voor de beste zorg aan patiënten, bewoners en cliënten. Maar ook zorgprofessionals en -instellingen hebben baat bij Excellente Zorg. Doordat alle kennis en passie tot uiting komt, ligt het ziekteverzuim en het verloop van zorgprofessionals laag. Hoe kunnen zorginstellingen, en thuiszorginstelling Icare in het bijzonder, hun werknemers een dergelijke aantrekkelijke werkomgeving bieden?
  Lees verder
 15. Schurende beroepsethiek 9 december 2014

  Onderzoeksproject (lopend) - Eerstelijnsprofessionals zoals wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, maatschappelijk werkers en welzijnswerkers moeten meer samenwerken en onderling afstemmen. Ook nemen zij taken van elkaar over die eerder strikt gescheiden waren. Wat betekent het voor die samenwerking als er sprake is van een schurende beroepsethiek?
  Lees verder
 16. De winst van het ouder worden 9 december 2014

  Onderzoeksproject (lopend) - Ouderen hebben direct en indirect baat bij een positief beeld over oud zijn. Welk beeld hebben verschillende generaties van het oud zijn en hoe kunnen we een positieve beeldvorming stimuleren?
  Lees verder
 17. Professioneel samenwerken in de wijk 1 oktober 2014

  onderzoeksproject (lopend) - De sectoren zorg en welzijn veranderen in hoog tempo. De beroepspraktijk concentreert zich meer in de wijk en professionals zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking met elkaar. Daarnaast wordt meer geïnvesteerd in een goede relatie met mantelzorgers en vrijwilligers. Hoe kunnen zij de kwaliteit van hun samenwerking eenvoudig monitoren en -indien nodig- zelf bijsturen?
  Lees verder
 18. Ouderen met kanker 1 september 2014

  Ondanks het feit dat de meeste kankerdiagnoses worden vastgesteld bij patiënten boven de 65 jaar, krijgen ouderen met kanker minder aandacht in media en onderzoek dan jongere patiënten. Het programma Ouderen en Kanker van het lectoraat wil in samenwerking met Isala te Zwolle en diverse andere ziekenhuizen en zorgcentra de ervaringen van oudere patiënten met kanker en de ontvangen zorg in kaart brengen. Waar nodig kan de zorg zo beter worden afgestemd op de vraag van de oudere zelf.
  Lees verder
 19. Professionalisering van de interactie tussen casemanagers en mensen met dementie 30 augustus 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Casemanagers vinden een goed contact met hun cliënten de basis van hun werk. Maar hoe geef je die interactie nu precies goed vorm? Deze vraag staat centraal in het internationaal onderzoek naar professionalisering van de interactie tussen casemanagers en zorgnetwerkleden.
  Lees verder
 20. Methodisch werken bij dementie 4 december 2012

  Onderzoeksproject (afgerond) - Uit recent onderzoek van het NIVEL en het Trimbos Instituut weten we dat er landelijk veel variatie is in de positionering, invulling en organisatie van casemanagement dementie. De positie van casemanagers in de keten van dementiezorg is daardoor moeilijk te duiden. Methodisch werken kan het professioneel functioneren verbeteren. Welke methodieken kunnen casemanagers hiertoe inzetten en hoe kunnen we dit methodisch handelen versterken?
  Lees verder
 21. Bewarende zorg 11 januari 2012

  Onderzoeksproject (afgerond) - Verpleeghuisbewoners zijn bijzonder kwetsbare personen. Voor verzorgenden en verpleegkundigen is het een moeilijke én uitdagende taak om op passende wijze voor deze mensen te zorgen. Deze professionele zorgverleners kunnen we ondersteunen door een visie op goede dagelijkse zorg. Bewarende zorg is zo’n visie.
  Lees verder
 22. Compassie in de verpleegkundige praktijk, een leidend principe voor goede zorg 1 januari 2012

  Onderzoeksproject (lopend) - Voor ouderen met een chronische ziekte is het van belang dat hun zorgverleners meevoelen met hun lijden. Zij ervaren dit als goede zorg. Maar hoe kun je als instelling het begrip compassie implementeren in de dagelijkse praktijk? Moeten zorgverleners hun medewerkers scholen in compassie?
  Lees verder